Факултет Музичке уметности

Катедра за гудачке инструменте

На студијском програму Извођачке уметности, модул Гудачки инструменти значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности виолинисте, виолисте, виолончелисте и контрабасисте, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Виолина /Виола /Виолончело / /Контрабас) и групна (Камерна музика, Методика наставе виолине/виоле/виолончела/ /контрабаса и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе гудачког инструмента коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу Гудачки инструменти је мастер музички уметник.

Професори и сарадници