Факултет Музичке уметности

Mузичка режија

Студијски програм Музичка режија (у трајању од 2 године, са 120 ЕСПБ кредита) уведен је на мастер академске студије школске 2020/21. године. У оквиру њега се посвећује посебна пажња развоју креативних музичких способности студената у домену рада са музичким материјалима из угла комплексног коришћења савремених дигиталних технологија. Циљ је формирање личности музичког редитеља високог професионалног нивоа и осталих свих профила из области музичке продукције.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду са различитим извођачима и ансамблима, студенти имају компетенције за рад у институцијама културе, мас медијима и креативној индустрији.

Настава на предметима је групна (главни предмет – Музичка режија, Обрада и рестаурација снимака, Софтвер за продукцију музике, Миди систем и остали предмети).

Исходи учења су стицање практичних вештина – висок професионални ниво коришћења савремених технологија за снимање, продукцију и режију музике, могућност преузимања водеће улоге у реализацији снимања музике или у реализацији музичког догађаја.

Студијски програм Музичка режија је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на Студијском програму Музичка режија је мастер музички уметник.