Факултет Музичке уметности

Катедра за етномузикологију

У оквиру студијског програма Науке о музичкој уметности, модул Етномузикологија и eтнокореологија има за циљ да квалификује студенте за самостално научно и практично деловање у образовним  и културним институцијама.

Иако се предмет Етномузикологија препознаје као главни, посебна пажња посвећује се и предмету Етнокореологија, а компетенције студената подједнако се односе и на области које је су савладали  у оквиру других предмета.

Током студија студенти темељно упознају и разумеју музичке и етномузиколошке феномене и развијају способност решавања сложених контекстуалних етномузиколошких питања. Коришћењем научних метода и поступака и интеграцијом знања из различитих научних области на интердисциплинаран начин, студенти стичу компетенције за научно заснован и проблемски усмерен самостални истраживачки рад то јест ангажовање у истраживачким пројектима.

Модул је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија јесте: мастер теоретичар уметности.

Професори и сарадници