Факултет Музичке уметности

Композиција

Студијски програм Композиција обухвата три нивоа студија:

1. Основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ кредита);

2. Мастер академске студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ кредита);

3. Докторске академске студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ кредита).

На свим нивоима студија Композиције значајна пажња се посвећује развоју креативних уметничких способности студената, са циљем формирања музичке личности композитора, високог професионалног нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду са различитим извођачима и ансамблима, студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама, као и за рад у институцијама културе.

Исходи учења су стицање креативних вештина – уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе композиционо-техничких дисциплина коришћењем савремених принципа и метода.