Факултет Музичке уметности

Катедра за дувачке инструменте

На студијском програму Извођачке уметности, модул Дувачки инструменти значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности флаутисте, обоисте, кларинетисте, фаготисте, хорнисте, трубача, тромбонисте и  тубисте, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Флаута /Обоа /Кларинет /Фагот /Хорна /Труба /Тромбон /Туба) и групна (Камерна музика, Методика наставе флауте/обое/кларинета/фагота/хорне/трубе/тромбона/тубе и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе дувачког инструмента коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу Дувачки инструменти је мастер музички уметник.

Професори и сарадници