Факултет Музичке уметности

Катедра за музичку теорију

Циљ модула Музичка теорија у оквиру студијског програма Науке о музичкој уметности јесте формирање наставног кадра из области музичке теорије као и оспособљавање стручњака у свим аспектима анализе музичког дела, који би се креативно и одговорно бавили теоријским радом или радом у установама културе и у медијима.

На главним предметима – Хармонија са хармонском анализом, Контрапункт, Анализа музичких облика, Анализа вокалне литературе и Анализа музичких стилова као и на другим предметима студенти имају могућност да систематски упознају и разумеју правце и методе музичке теорије и анализе, теорије музике и звучних идиома музичких стилова, као и да стекну вештину критичког разумевања научних теорија и принципа. Студије Музичке теорије омогућавају студентима компетенције за извођење сложенијих музичко-теоријских захвата, као и оригиналних и научно релевантних истраживања кроз самостални истраживачки рад.

Модул Музичка теорија усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија јесте: мастер теоретичар уметности.

Професори и сарадници