Факултет Музичке уметности

Органи управљања

Савет Факултета

Савет Факултета музичке уметности је највиши орган управљања факултетом, чија делатност обухвата: доношење статута факултета, избор и разрешење декана, креирање финансијског плана, усвајање извештаја о пословању, усвајање годишњих обрачуна и плана коришћења средстава за инвестиције, давање сагласности на одлуке о управљању имовином факултета и расподели финансијских средстава, доношење одлуке о висини школарине, и тако даље. Савет, најмање једном годишње, Влади Републике Србије подноси извештај о пословању.

Савет има 25 чланова, од којих су 14 представници Факултета, 7 чланова именује Влада Републике Србије и 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

Председник Савета Факултета је мр Вера Огризовић, редовни професор за ужу уметничку област Гитара.

Заменик председника Савета Факултета је др ум. Теа Димитријевић, редовни професор за ужу уметничку област Камерна музика.

 

Представници Факултета музичке уметности у Савету Факултета су:

1. др ум. ТАТЈАНА МИЛОШЕВИЋ – МИЈАНОВИЋ, редовни професор

2. др ум. ДРАГАНА В. ЈОВАНОВИЋ, ванредни професор

3. др ум. ВИОЛЕТА ПАНЧЕТОВИЋ – РАДАКОВИЋ, редовни професор

4. др ум. ВЛАДИМИР ЦВИЈИЋ, редовни професор

5. др ум. СРЂАН СРЕТЕНОВИЋ, ванредни професор

6. МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ, доцент

7. мр ВЕРА ОГРИЗОВИЋ, редовни професор

8. др ум. ТЕА ДИМИТРИЈЕВИЋ, редовни професор

9. др МАРИЈА МАСНИКОСА, редовни професор

10. др САЊА РАДИНОВИЋ, ванредни професор

11. др АЛЕКСАНДРА МИЛЕТИЋ, ванредни професор

12. др СРЂАН ТЕПАРИЋ, доцент

13. др ум. ИВАН ИЛИЋ, доцент

14. МИЛИЦА ЂЕЛИЋ, наставник

 

Представници студената у Савету Факултета:

АЛЕКСАНДАР ДУКИЋ, студент мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности – клавир

ЈАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ, студент мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности – флаута

КОРАНА ЧИЧА-ПОТКОЊАК, студент треће године основних академских студија на програму Извођачких уметности – харфа

ЕМИЛИЈА НИШЕВИЋ, студент мастер академских студија године на студијском програму за Музичку теорију

 

 

Студентски парламент Факултета

Делатност Студентског парламента има за циљ остваривање права и заштиту интереса студената Факултета музичке уметности.

Студентски парламет има овлашћења да бира и разрешава представнике студената у органима Факултета који се баве и брину о свим питањима од значаја за студенте.

Представник Студентског парламента је студент продекан који координира односе студената са Деканом и деканским тимом, као и Наставно-уметничко-научним већем Факултета.