Факултет Музичке уметности

Органи управљања

Савет Факултета

Савет Факултета музичке уметности је највиши орган управљања факултетом, чија делатност обухвата: доношење статута факултета, избор и разрешење декана, креирање финансијског плана, усвајање извештаја о пословању, усвајање годишњих обрачуна и плана коришћења средстава за инвестиције, давање сагласности на одлуке о управљању имовином факултета и расподели финансијских средстава, доношење одлуке о висини школарине, и тако даље. Савет, најмање једном годишње, Влади Републике Србије подноси извештај о пословању.

Савет има 25 чланова, од којих су 14 представници Факултета, 7 чланова именује Влада Републике Србије и 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

Председник Савета Факултета је мр Вера Огризовић, редовни професор за ужу уметничку област Гитара.

Заменик председника Савета Факултета је др ум. Теа Димитријевић, ванредни професор за ужу уметничку област Камерна музика.

 

Представници Факултета музичке уметности у Савету Факултета су:

 1. др ум. Татјана Милошевић Мијановић, ред. проф.
 2. др ум. Драгана В. Јовановић, ванр. проф.
 3. др ум. Виолета Панчетовић Радаковић, ред. проф.
 4. др ум. Владимир Цвијић, ред. проф.
 5. др ум. Срђан Сретеновић, ванр. проф.
 6. др ум. Огњен Поповић, ванр. проф.
 7. др Марија Масникоса, ванр проф.
 8. мр Бојана Маторкић Ивановић, ред. проф.
 9. мр Вера Огризовић, ред. проф
 10. др Сања Радиновић, ванр. проф.
 11. др ум. Теа Димитријевић, ванр. проф.
 12. др Срђан Тепарић, доц.
 13. др ум. Иван Илић, доц.
 14. Милица Ђелић, наст.

 

Представници студената у Савету Факултета:

Александар Дукић, студент мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности – модул Клавир,
Јана Јанићијевић, студент мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности – модул Флаута,
Корана Чича-Поткоњак, студент треће године основних академских студија на програму Извођачке уметности – модул Харфа,
Емилија Нишевић, студент мастер академских студија године на студијском програму Науке у музичкој уметности – модул Музичка теорија

 

 

Студентски парламент Факултета

Делатност Студентског парламента има за циљ остваривање права и заштиту интереса студената Факултета музичке уметности.

Студентски парламет има овлашћења да бира и разрешава представнике студената у органима Факултета који се баве и брину о свим питањима од значаја за студенте.

Представник Студентског парламента је студент продекан који координира односе студената са Деканом и деканским тимом, као и Наставно-уметничко-научним већем Факултета.