Факултет Музичке уметности

Примењена истраживања музике

Студијски програм мастер академских студија Примењена истраживања музике (у трајању од 1 године, са 60 ЕСПБ кредита) интегрише примену знања, концепата и метода истраживања у музици из угла нових технологија, предузетништва и рада са публиком у ширем друштвеном контексту. Програм има за циљ оспособљавање студената да разумеју нове појаве у вези са улогом музике у савременом окружењу, усвоје и примене најсавременија сазнања о предузетничком приступу музици, друштвено ангажованим уметничким/музичким праксама и све већим и комплекснијим могућностима дигиталних технологија.

Студенти који заврше овај студијски програм биће оспособљени за реализацију релевантних задатака и сопствених пројеката са мисијом интегрисања у шире друштво и подршку разноликости, те подизање свести о значају интеркултуралности и важном уделу музике у културном наслеђу. Стечено знање, компетенције и вештине омогућавају рад у различитим институцијама јавног, цивилног и пословног сектора, у области креативнe индустрије, културе и мас медија.

Студијски програм Примењена истраживања музике усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Академски и стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма Примењена истраживања музике јесте мастер теоретичар уметности.