Факултет Музичке уметности

Важна документа

Статут Факултета музичке уметности:
Статут Факултета музичке уметности – пречишћен текст

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Факултету:
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Факултету 2022

Информатор о раду Факултета:
Информатор о раду Факултета музичке уметности у Београду

Правилници:
–  Правилник о издавачкој делатности Факултета
–  Програм научно-истраживачког рада на Факултету
–  Програм развоја научно-истраживачког подмлатка на Факултету
–  Правилник о систематизацији и организацији послова на ФМУ
Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима
– Правилник о студирању на Факултету
–  Правилник о докторским академским студијама на Факултету 15. мај 2019. године
Правилник о пријемним испитима и рангирању на Факултету
–  Правилник о раду библиотеке факултета
–  Правилника о дисциплинској одговорности студената
–  Правилник о избору наставника у звање
–  Правилник о раду 26.02.2016.
–  Правилник о минималним условима за избор у звања наставника
–  Правилник о раду Центра за издавачку делатност Факултета
–  Правилник о раду Центра за међународну сарадњу Факултета
–  Правилник о раду Центра за промоцију Факултета и односе с јавношћу
–  Правилник УУ о међународној мобилности
–  Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
–  Водич за програме међународне мобилности ФМУ
–  Правилник о минималним условима за изборе у звања уметничких сарадника на Факултету
–  Програм уметничко-истраживачког рада на Факултету
–  План усавршавања уметничког односно научног подмлатка на Факултету

–  Одлука Националног савета за високо образовање – Листа часописа у пољу друштвено-хуманистичких наука за изборе у звања на Универзитету уметности

Правилник Универзитета уметности о заштити од злостављања у образовном и радном процесу

Правилник Универзитета уметности о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројекта и докторских дисертација

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета:
–  Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета – 2019. година

План интегритета Факултета (трећи циклус):
Одлука о именовању координатора
Одлука о именовању Радне групе
Одлука о усвајању Плана интергитета Факултета
План интегритета Факултета

Уверења о акредитацији:
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС МУЗИЧКА РЕЖИЈА 
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА МУЗИКЕ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Дозвола за рад:
–  Дозвола за рад
–  Решење о допуни дозволе за рад Факултета
–  Решење о допуни дозволе за рад – децембар 2018
Решење о допуни дозволе за рад – октобар 2021