Факултет Музичке уметности

Важна документа

Статут Факултета музичке уметности:
Статут Факултета музичке уметности – пречишћен текст

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Факултету:
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Факултету

Информатор о раду Факултета:
Информатор о раду Факултета музичке уметности у Београду

Правилници:

Студије на Факултету

Правилник о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима
Правилник о студирању
Правилник о докторским академским студијама
Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
Правилник о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација

Библиотека и Центри Факултета

Правилник о раду Библиотеке
Правилник о раду Центра за међународну сарадњу
Правилник о раду Центра за промоцију Факултета и односе с јавношћу
Правилник о раду Центра за перманентно образовање
Правилник о раду Центра за издавачку делатност
Правилник о издавачкој делатности

Међународна мобилност

Правилник о међународној мобилности
Водич за програме међународне мобилности

Запослени на Факултету

Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о раду

Избори у звања наставника и сарадника

Правилник о стицању звања наставника
Правилник о минималним условима за избор у звања наставника
Правилник о минималним условима за избор у звања уметничких сарадника
Листа часописа у пољу друштвено-хуманистичких наука за изборе у звања на Универзитету уметности

Уметничко-истраживачки и научно-истраживачки рад

Програм уметничко-истраживачког рада
Програм научно-истраживачког рада
Програм развоја научно-истраживачког подмлатка
План усавршавања уметничког односно научног подмалатка

Студентски парламент Факултета

Правилник о раду Студентског парламента
Правилник о избору чланова Студентског парламента

Јавне набавке на Факултету

Правилник о уређивању поступка јавних набавки и набавки на Факултету

Заштита од злостављања у образовном и радном процесу

Правилник о заштити од злостављања у образовном и радном процесу

Заштита података о личности

Правилник о заштити података о личности
– Лице за заштиту података о личности на Факултету (одлука)

Родна равноправност

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

 

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета:
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета – 2019. година 
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета – 2022. година

План интегритета Факултета (трећи циклус):
Одлука о именовању координатора
Одлука о именовању Радне групе
Одлука о усвајању Плана интергитета Факултета
План интегритета Факултета

Уверења о акредитацији:
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС МУЗИЧКА РЕЖИЈА 
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА МУЗИКЕ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Дозвола за рад:
–  Дозвола за рад
–  Решење о допуни дозволе за рад Факултета
–  Решење о допуни дозволе за рад – децембар 2018
Решење о допуни дозволе за рад – октобар 2021