Факултет Музичке уметности

Стручни органи

Изборно веће Факултета

Изборно веће Факултета музичке уметности је стручни орган факултета кога чине сви наставници и сарадници запослени са пуним радним временом. Декан је председник Изборног већа по функцији.

У свом деловању Изборно веће има следеће надлежности: утврђује предлоге за избор у звања наставника, предлог кандидата за декана факултета и предлог кандидата за ректора Универзитета уметности, реализује изборе у звања сарадника и свих наставничких звања, образује изборне комисије, утврћује предлог за доделу Велике плакете и Сребрне медаље Универзитета уметности, утврђује предлог за избор у звање професора емеритуса и тако даље.

Одлуке Изборног већа доносе се тајним гласањем, простом (или, по потреби, апсолутном) већином гласова.

 

Наставно-уметничко-научно веће Факултета

Наставно-уметничко-научно веће Факултета музичке уметности је стручни орган који одлучује о највећем броју питања која су од интереса за остваривање наставног, уметничког, научног и истраживачког рада на Факултету. Веће чине шефови свих катедара, шефови свих одсека и шеф Одељења комплементарних научно-стручних дисциплина, као и представници Студентског парламента. Декан и продекани су чланови Већа Факултета по функцији. Надлежности Већа обухватају: утврђивање предлога Статута Факултета, доношење предлога студијских програма на свим нивоима студија, доношење програма уметничких пројеката, односно научних истраживања при Факултету, именовање различитих комисија за реализацију докторских академских студија, утврђивање предлога одлуке о оснивању или укидању катедара, односно других организационих јединица Факултета, доношење различитих правилника, избор представника Факултета у телима Универзитета уметности, усвајање плана одржавања научних скупова, доношење одлука о екстерном ангажовању наставника и сарадника, доношење одлуке о избору студента генерације, разматрање предлога Студентског парламента, именовање чланова свих испитних комисија, усвајање годишњег календара рада, формирање различитих факултетских комисија и тако даље.

Веће Факултета сазива и њиме руководи декан, најмање три пута у току једног семестра.

 

Веће шефова одсека Факултета

Веће шефова одсека Факултета музичке уметности је стручни орган који се првенствено бави питањима организације и функционисања студијских програма, као и наставе у оквиру њих. Чине га сви шефови одсека и шеф Одељења комплементарних научно-стручних дисциплина. Продекан за наставу Факултета је члан Већа шефова одсека по функцији. Надлежности Већа шефова одсека обухватају: усаглашавање структура студијских програма и одлука о изборним предметима у оквиру њих, реализацију плана рада, анализу успеха студената, разматрање резултата добијених у поступку самовредновања, разматрање молби студената, учествовање у припреми документације за акредитацију студијских програма и тако даље.

Веће Факултета сазива и њиме руководи Продекан за наставу, најмање једном у току семестра.

 

Кадрoвска кoмисија Факултета

Кадровску комисију Факултета музичке уметности, која је део Изборног већа, чине: декан Факултета, шефови свих Катедара и шеф Одељења комплементарних научно-стручних дисциплина. Кадровска комисија заседа најмање два пута годишње. Одлуке се доносе тајним гласањем, по идентичним принципима доношења одлука Изборног већа. Кадровска комисија разматра образложене писмене предлоге Катедара и Одељења за избор у звања и доноси одлуку о потреби објављивања свих конкурса, на основу података из Службе у чијој су надлежности кадровска питања.