Факултет Музичке уметности

Катедра за камерну музику

На студијском програму Извођачке уметности, модул Камерна музика значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности камерног музичара, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за учешће у раду формалних и неформалних камерних ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и рад у институцијама културе.

Настава на предметима је групна (главни предмет – Камерна музика, Методика наставе камерне музике и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета се формирају  у складу са типом камерног ансамбла и способностима сваког студента у оквиру њега. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената у оквиру камерног ансамбла.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања заједничких проба, заједничког уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе камерне музике  коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу Камерна музика је мастер музички уметник.

Професори и сарадници