Факултет Музичке уметности

Катедра за композицију

На студијском програму Композиција значајна пажња се посвећује развоју креативних уметничких способности студената. Циљ је формирање музичке личности композитора, високог професионалног нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду са различитим извођачима и ансамблима, студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама, као и за рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Композиција, Оркестрација, Клавир, Свирање партитура) и групна (Солфеђо, Хармонија, Музички облици, Контрапункт и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени у формалном простору између вишеставачне свите, соло песме и хорских композиција, до камерних ансамбала и великог симфонијског оркестра. Поступност креативног савлађивања поменутог омогућава континуирани развој креативних и композиционо-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање креативних вештина – уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе композиционо-техничких дисциплина коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на Студијском програму Композиција је мастер композитор.

Професори и сарадници