Факултет Музичке уметности

Катедра за солфеђо и музичку педагогију

У оквиру студијског програма Науке о музичкој уметности, модул Музичка педагогија усмерен је ка едукацији наставника музичког васпитања/музичке уметности у предшколским установама, школама општеобразовног типа, стручним школама и гимназијама, као и професора солфеђа на свим нивоима музичког школовања.

Имплементирањем знања из различитих педагошких области студенти се током основних, мастер и докторских академских студија на модулу Музичка педагогија обучавају за решавање изазова у настави настави употребом савремених научних метода и поступака. Праћењем новина у области музичке педагогије, те развојем критичког и самокритичког мишљења и ставова, студенти су оспособљени за будући музичко-педагошки рад кроз примену теоријско-методичког, као и прагматично-музичког знања (музичко-педагошка пракса).

Групу главних предмета чине: Солфеђо, Методика наставе солфеђа и Методика општег музичког образовања. У модул  су имплементиране све остале музичке дисциплине: хармонија, контрапункт, музички облици, свирање на клавиру, хорско дириговање и друге.

Модул Музичка педагогија усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија јесте: мастер теоретичар уметности.

Професори и сарадници