Факултет Музичке уметности

Катедра за дириговање

На студијском програму Извођачке уметности, модул Дириговање значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности диригента, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и школама опште-образовног типа, као и за рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Дириговање, Свирање партитура, Клавир) и групна (Основи вокалне технике, Солфеђо, Хармонија, Музички облици, Контрапункт, Познавање технике свирања инструмената и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе дириговања коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу за Дириговање је мастер музички уметник.

Професори и сарадници