Факултет Музичке уметности

Катедра за клавир

На студијском програму Извођачке уметности, модул Клавир значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности клавиристе, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Клавир) и групна (Камерна музика, Методика наставе клавира и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе клавира коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу Клавир је мастер музички уметник.

Професори и сарадници