Факултет Музичке уметности

Науке о музичкој уметности

Студијски програм Науке о уметности обухвата три нивоа студија:

1. Основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ кредита). У оквиру овог нивоа студија заступљени су следећи студијски модули:
– Музичка педагогија,
– Музичка теорија,
– Музикологија,
– Етномузикологија;

2. Мастер академске студије и Специјалистичке академске студије:
– Мастер академске студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ кредита). Сви већ поменути модули на претходном нивоу студија су заступљени и на овом нивоу студија;
– Специјалистичке академске студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ кредита) су доступне искључиво на студијском модулу Музичка теорија.

3. Докторске академске студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ кредита). У оквиру овог нивоа студија заступљени су следећи студијски модули:
– Музичка педагогија,
– Музичка теорија,
– Музикологија,
– Етномузикологија.

Модул Музичка педагогија усмерен је ка едукацији наставника музичког васпитања/музичке уметности у предшколским установама, школама општеобразовног типа, стручним школама и гимназијама, као и професора солфеђа на свим нивоима музичког школовања.

Циљ модула Музичка теорија јесте формирање наставног кадра из области музичке теорије као и оспособљавање стручњака у свим аспектима анализе музичког дела, који би се креативно и одговорно бавили теоријским радом или радом у установама културе и у медијима.

Модул Музикологија пружа студентима свестрано музичко образовање са могућношћу широког спектра занимања. Студенти развијају стручне компетенције у различитим научним областима. Кроз, за музикологију карактеристичне, интердисциплинарне захвате оспособљавају се за креативан, самостални истраживачки рад или ангажовање у истраживачким пројектима. Примењујући и интегришући стечена савремена научна, истраживачка и теоријска знања, студенти развијају вештине решавања сложених контекстуалних музиколошких питања, примењујући научне методе и поступке.

На модулу Етномузикологија и eтнокореологија студенти темељно упознају и разумеју музичке и етномузиколошке феномене и развијају способност решавања сложених контекстуалних етномузиколошких питања. Коришћењем научних метода и поступака и интеграцијом знања из различитих научних области на интердисциплинаран начин, студенти стичу компетенције за научно заснован и проблемски усмерен самостални истраживачки рад, то јест ангажовање у истраживачким пројектима.