Факултет Музичке уметности

Катедра за музикологију

У оквиру студијског програма Науке о музичкој уметности, модул Музикологија пружа студентима свестрано музичко образовање са могућношћу широког спектра занимања. Иако је настава на главним предметима групна, кроз семинарске радове, мастер рад и докторску дисертацију сваки студент се индивидуално, менторски води. У складу са тим, студенти развијају стручне компетенције у различитим научним областима. Кроз, за музикологију карактеристичне, интердисциплинарне захвате оспособљавају се за креативан, самостални истраживачки рад или ангажовање у истраживачким пројектима. Примењујући и интегришући стечена савремена научна, истраживачка и теоријска знања, студенти развијају вештине решавања сложених контекстуалних музиколошких питања, примењујући научне методе и поступке.

Модул Музикологија усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија јесте: мастер теоретичар уметности.

Професори и сарадници