Факултет Музичке уметности

Научно-истраживачки пројекти

На Факултету музичке уметности уважава се бројност и ширину научноистраживачких праваца у области музике, уметности и хуманистичких наука, те подстиче остваривање квалитетних и оригиналних научних доприноса. Због свега тога, научни рад у области музике и интердисциплинарних истраживања сврстава нашу институцију у једну од водећих у региону, али и шире. Актуелна акредитација за обављање научноистраживачке делатности додељена је Факултету у марту 2016. године од стране Одбора за за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које финансира и научнo-истраживачки рад истраживача на Факултету музичке уметности.

Научни рад на Факултету музичке уметности има два значајна аспекта: упечатљив индивидуални ангажман свих истраживача и јасно фокусирање на специфичне области рада. Један од стратешких циљева факултета је подршка истраживачким напорима чланова колектива, која се остварује и кроз живу сарадњу са бројним институцијама и истакнутим појединцима из читавог света. Многи чланови колектива, активни у области научног рада, међу водећим су научницима и стручњацима у својим областима. Њихов научни допринос и оригиналост истраживања огледају се у примени нових научних и методолошких поставки, а као посебан квалитет треба истаћи истраживање нових или слабије истражених области у оквиру научних доктората из области музикологије, етномузикологије, етнокореологије, музичке педагогије и музичке теорије. Захваљујући научним дометима радова својих наставника и сарадника, Факултет музичке уметности већ деценијама потврђује висок углед у међународној академској заједници.

Научноистраживачки доприноси остварују се на Факултету музичке уметности кроз реализацију научних пројеката, интензивну размену искустава на конференцијама и симпозијумима, објављивање научних радова у часописима и другим научним издањима, систематско објављивање монографија и зборника, организацију научних предавања и радионица и многе друге активности.

Научни пројекти Факултета музичке уметности реализују се у оквиру научноистраживачке делатности пет научних јединица: Катедре за музикологију, Катедре за етномузикологију, Катедре за музичку теорију, Катедре за солфеђо и музичку педагогију и Одељења комплементарних научно-стручних дисциплина.

Пројекат Лидерство жена у музици: истраживање женских улога, моћи деловања и колаборативних музичких пракси у трансжанровском контексту 

Програм: Промис
Финансијер: Фонд за науку РС
Тим за реализацију Пројекта: чланице Катедре за етномузикологију Факултета музичке уметности: др Ива Ненић, доцент – руководилац Пројекта, др Мирјана Закић, ванредни професор, др Сања Ранковић, ванредни професор и МА Ана петровић, асистент. Чланица пројектног тима је и МА Татјана Николић, истраживач-приправник са Факултета драмских уметности.
Трајање пројекта: две године. Почетак пројекта: 12/08/2020, завршетак 11/08/2022
Веб-сајт: https://femaleleadershipinmusic.org/ 

Пројекат Лидерство жена у музици: Истраживање женских улога, моћи деловања и колаборативних музичких пракси у трансжанровском контексту (ФЛИМ) заснива се на проучавању типова, динамике и статуса женског лидерства у музичким праксама изван мејнстрим културе у Србији. Будући да концепт музичког лидерства као специфична друштвена активност није до сада проучаван у домаћој научној заједници, а нарочито са становишта родних режима, почетна фаза пројекта је усмерена и на формирање интердисциплинарне теоријске платформе која укршта сазнања о лидерству, роду и женскости из домена етномузикологије, антропологије, културног менаџмента, студија лидерства и других наука.

Циљеви:
– Пројекат има за циљ да истражи тренутну позицију женског музицирања и извођаштва на традиционалној, wорлд мусиц и популарној музичкој сцени
– Главни истраживачки циљ је да се мапирају и веома видљиве али и недовољно заступљене женске фигуре на различитим музичким сценама; идентификацију и описивање могућности, родних ограничења те чинове трансгресије који заједно креирају комплексну динамику женске партиципације у популарној музици у односу на промене доминантних родних идеологија у Србији
– Критичка анализа родних питања у вези са савременим музичким ставралаштвом и извођаштвом путем студија случаја са циљем да се тренутни, текући ангажман(и) олакша(ју) музичаркама у различитим музичким културама у Србији
– Истицање везе између личних наратива и искустава музичарки и друштвених институција, савремене родне дебате те захтева музичког тржишта и државних политика

Први квартал имплементације пројекта је већ реализован – чланице тима обавиле су велики број теренских истраживања и прикупиле вредан аудио и видео материјал у виду базе за даљу научну обраду, и основе за будући архив намењен широј јавности.

научни пројекти реализовани из програма основних истраживања Министарства за науку и технолошки развој републике србије

У последње две деценије научноистраживачка делатност Факултета музичке уметности остварује се и кроз реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
До сада је реализовано више научних пројеката који су дали запажене резултате:

2011–           Идентитети српске музике у светском културном контексту Катедра за музикологију
2011–2017. Музика и игра мултикултурне и мултиетничке Србије Катедра за етномузикологију
2006–2010. Светски хронотопи српске музике Катедра за музикологију
2006–2010. Етномузички и етнокореолошки дијалекти Србије Катедра за етномузикологију
2001–2005. Српска музика и европско музичко наслеђе Катедра за музикологију
1996–2000. Развој и остварења српске уметничке музике Катедра за музикологију и етномузикологију
1996–2000. Карта дијалеката музичке и орске народне традиције Србије Катедра за етномузикологију