Факултет Музичке уметности

Катедра за соло певање

На студијском програму Извођачке уметности, модул Соло певање значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности соло певача, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Соло певање) и групна (Камерна музика, Методика наставе соло певања и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе соло певања коришћењем савремених принципа и метода.

У оквиру рада Оперског студија посебна пажња посвећује се стилском извођењу одломака из појединих опера или представа у целини.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу Соло певање је мастер музички уметник.

Професори и сарадници