Факултет Музичке уметности

др Ивана Перковић

редовни професор за ужу научну област Музикологија
+ 381 11 362 11 70

Редовни професор др Ивана Перковић, музиколог, дипломирала је 1995. године, магистрирала је 1997. године и докторирала 2006. године на Факултету музичке уметности у Београду под менторством ред. проф. др Роксанде Пејовић.

Педагошки рад др Иване Перковић везан је за Катедру за музикологију Факултета музичке уметности у Београду: након завршених основних студија „прошла је вертикалу“ звања од асистента приправника до редовног професора. Ангажована је на бројним предметима на основним, мастер и докторским студијама музикологије, на основним студијама етномузикологије, као и на докторским студијама на различитим одсецима ФМУ. Била је трајније укључена у реализацију наставе на високошколским установама у Новом Саду, Крагујевцу и на Цетињу.

У научно-истраживачком фокусу др Иване Перковић налазе се: музика православне провенијенције; интердисциплинарно оријентисане теме, посебно однос између музике и књижевности, стваралаштво „бечких класичара“, педагогија црквене музике и историје музике, као и друге теме. До сада је објавила две монографије: Музика српског осмогласника (Београд, 2004) и Од анђеоског појања до хорске уметности: српска хорска црквена музика у периоду романтизма (Београд, 2008). Са др Тијаном Поповић Млађеновић и др Бланком Богуновић коаутор је књиге Interdisciplinary approach to music: listening, performing, composing (2014, на енглеском језику). Тренутно припрема за штампу своју интердисциплинарно конципирану монографију Слух озарен светлом. Музика у српској сакралној књижевности.

Досадашње резултате свог научног рада представила је на више од 50 научних скупова у земљи и иностранству. Радове публикује у националним и интернационалним часописима (Нови Звук, Музикологија, Зборник Матице српске за сценске уметости и музику, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Българско музикознание и други), колективним монографијама, као и у тематским зборницима који се издају у земљи и изван ње. Mеђу њима су и публикације светски реномираних научних издавача. Сарадник је Grove Music Online и The Canterbury Dictionary of Hymnology. Аутор је преко 60 објављених научних радова и студија. Учествовала је на више од двадесет трибина, округлих столова и јавних предавања у земљи и иностранству, била је члан многобројних организационих и програмских одбора националних и интернационалних научних скупова. Добитник награде Министарства за науку и технологију и сребрне медаље Универзитета уметности.

Била је продекан ФМУ за научни рад 2010–2011. године и за то време осмислила је и координирала пријаву Темпус пројекта ЕУ чији је носилац био Факултет музичке уметности, тј. Универзитет уметности у Београду. Укупан одобрени ЕУ грант, за свих 18 институција у конзорцијуму, износио је преко 950.000,00 евра. То је био први Темпус пројекат из области музике у Европи. Из породичних разлога (материнство) повукла се са продеканске дужности и руковођења пројектом.

Иницирала је, креирала и водила низ одобрених и успешно реализованих међународних пројеката. Своје искуство у креирању пројеката применила је и приликом припреме модула „Музички идентитети и европска перспектива: интердисциплинарни приступ”, који се од октобра 2014. успешно реализује у оквиру Катедре за музикологију ФМУ, уз подршку Жан Моне програма ЕУ. Учесник је и један од аутора већег броја националних пројеката из области основних истраживања, промоције и популаризације науке подржаних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и др.

Члан је низа националних и интернационалних удружења: Удружења композитора и музичких писаца Србије, Музиколошког друштва Србије (председник Управног одбора 2006–2010), The International Society for Orthodox Music, активно учествује у раду међународне студијске групе за црквену музику Cantus planus која делује у оквиру Интернационалног музиколошког друштва. Члан је Матичног одбора Одељења за сценске уметности и музику Матице српске у Новом Саду и члан редакције часописа Зборник Матице српске за сценске уметности и музику.