Факултет Музичке уметности

др Гордана Каран

Продекан за науку Факултета | редовни професор за ужу научну област Музичка педагогија
+381 60 36 10 960

Др Гордана Каран (1956) је на Факултету музичке уметности у Београду дипломирала на Одсеку за општу музичку педагогију (1982), магистирала (област методика наставе солфеђа, 1993) и одбранила докторску дисертацију (област музичка педагогија, 2010).

На Факултету музичке уметности је запослена од 1995. године. Године 2010. изабрана је у звање редовног професора на Катедри за солфеђо и музичку педагогију. Предаје Солфеђо (ОАС), Методику наставе солфеђа (ОАС, МАС), Методичке основе вокално-инструменталне наставе (ДАС) и Тембровску одређеност аудитивног опажања (ДАС).

Аутор је монографије Милоје Милојевић у свету музичке педагогије (2015). Коаутор је актуелне уџбеничке и приручничке литературе за наставу Солфеђа у средњој музичкој школи (З. Васиљевић, И. Дробни, Г. Каран) и факултету музичке уметности (Гордана Каран, Горан Маринковић, 2002, 2005). Такође, коаутор је приручника за наставни предмет Тембровска одређеност аудитивног опажања (Гордана Каран, Сандра Дабић, 2009), као и Антологије српске музике за дечји и женски хор композитора друге половине 19. и прве половине 20. века у три дела (Гордана Каран, Драгана В. Јовановић, 2014, 2015, 2016). Гордана Каран је аутор објављених чланака из области музичке педагогије (историја српске музичке педагогије, методика наставе солфеђа, методички приступи раду на развоју слуха и разумевања музичке садржине деце најмлађег узраста…).

Под менторством Гордане Каран дипломске/мастер радове одбранило је 42 студента Факултета музичке уметности у Беогарду и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

Гордана Каран је продекан за науку Факултета и руководилац Центра за издавачку делатност ФМУ. Члан је Сената Универзитета уметности у Београду.