Faculty of Music

Official Documents

Статут Факултета музичке уметности:
–  Статут Факултета музичке уметности у Београду

Информатор о раду Факултета:
–  Информатор о раду Факултета музичке уметности у Београду

Правилници:
–  Правилник о издавачкој делатности Факултета
–  Програм научно-истраживачког рада на Факултету
–  Програм развоја научно-истраживачког подмлатка на Факултету
–  Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету
–  Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима – пречишћен текст
–  Правилник о студирању на Факултету 15. мај 2019. године
–  Правилник о докторским академским студијама на Факултету 15. мај 2019. године
–  Правилник о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима – 3. јул 2020. године
–  Правилник о раду библиотеке факултета
–  Правилника о дисциплинској одговорности студената
–  Правилник о избору наставника у звање
–  Правилник о раду 26.02.2016.
–  Правилник о минималним условима за избор у звања наставника 05.07.2016.
–  Правилник о раду Центра за издавачку делатност Факултета
–  Правилник о раду Центра за међународну сарадњу Факултета
–  Правилник о раду Центра за промоцију Факултета и односе с јавношћу
–  Правилник УУ о међународној мобилности
–  Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
–  Водич за програме међународне мобилности ФМУ
–  Правилник о минималним условима за изборе у звања уметничких сарадника на Факултету
–  Програм уметничко-истраживачког рада на Факултету
–  План усавршавања уметничког односно научног подмлатка на Факултету

–  Одлука Националног савета за високо образовање – Листа часописа у пољу друштвено-хуманистичких наука за изборе у звања на Универзитету уметности

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета:
–  Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета – 2019. година

План интегритета Факултета:
–  Одлука о именовању Радне групе за израду Плана интегритета Факултета
–  План интегритета Факултета
–  Одлука о усвајању Плана интегритета Факултета и именовању одговорног лица за спровођење мера

Календари:
–  Календар наставе и испита за академску 2020/21. годину
–  Календар одржавања седница за академску 2020/21. годину

Уверења о акредитацији:
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС МУЗИЧКА РЕЖИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС КОМПОЗИЦИЈА
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
–  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Књиге предмета – академска 2020/21. година
–  Књига предмета ОАС Композиција
–  Књига предмета ОАС Извођачке уметности
–  Књига предмета ОАС Науке о музичкој уметности
–  Књига предмета МАС Композиција
–  Књига предмета МАС Извођачке уметности
–  Књига предмета МАС Музичка режија
–  Књига предмета MАС Науке о музичкој уметности
–  Књига предмета САС Извођачке уметности
–  Књига предмета САС Музичка теорија
–  Књига предмета ДАС Композиција
–  Књига предмета ДАС Извођачке уметности
–  Књига предмета ДАС Науке о музичкој уметности

Дозвола за рад:
–  Дозвола за рад
–  Решење о допуни дозволе за рад факултета
–  Решење о допуни дозволе за рад – децембар 2018