Факултет Музичке уметности
уторак, 13. октобар 2020.
Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду успешно прошао процедуру екстерне институционалне евалуације MusiQuE

Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду успешно је прошао процедуру екстерне институционалне евалуације MusiQuE (Music Quality Enhancement), чланице Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) и Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Quality Assurance Register – EQAR), независне европске организације са седиштем у Бриселу, посвећене побољшању квалитета високошколских музичких установа и контроли квалитета високог образовања у области музике у Европи и ван ње. На тај начин је Факултет музичке уметности у Београду постао једина високошколска институција у земљи и региону позитивно евалуирана од стране MusiQuE, чиме је потврђен висок степен усаглашености са европским стандардима високошколског музичког образовања.

Институционална евалуација Факултета музичке уметности део је активности на пројекту Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС које се тичу припреме за модернизацију студија музике кроз укључивање у курикулуме оних знања и вештина из области дигиталних технологија и предузетништва неопходних за самосталан рад академских музичара и управљање каријерама унутар општег и културног контекста. Она је од великог значаја за Факултет музичке уметности и Универзитет уметности, како по питању потврде квалитета и позиционирања на међународној сцени високошколских музичких установа, тако и у смислу подршке независног европског тела решавању горућег проблема ФМУ – неопходности изградње нове и адекватне зграде Факултета.

Евалуација је спроведена према утврђеним процедурама MusiQuE и обухватала је оцену усклађености мисије и визије Факултета, образовних процеса и студијских програма, вођења студената, наставног и ваннаставног особља, просторних капацитета и извора финансирања, механизама контроле квалитета, те позиционирање у оквиру јавног контекста, интеракцију са професионалном уметничком заједницом и широм јавношћу, са европским стандардима.

Из Извештаја евалуационог тима MusiQuE, јавно доступног на интернет страници MusiQuE, у одељку завршених извештаја, издвајамо да је у процени квалитета студијских програма Факултета музичке уметности закључено да ФМУ има опсежни портфолио студијских програма, са добро структурисаним курикулима и курсевима усклађеним са исходима учења. Поред тога, високу оцену су добили методи рада и наставног процеса, те разноврсност могућности које се студентима нуде да стекну широку палету знања и професионалних искустава узимајући учешћа у разноликим образовним, уметничким и истраживачким активностима унутар и ван институције. Честа улога Факултета као катализатора уметничких догађаја и високи степен интегрисаности у просветни, уметнички, научни и културни контекст такође је посебно препозната и високо оцењена.
Овим Извештајем завршен је важан сегмент активности у Радном пакету 1 – Припрема и анализа (активност 1.1) који представља суштини битну основу за све остале сегменте пројекта ДЕМУСИС.