Факултет Музичке уметности
Предмет

Наставници на часовима предавања

др ум. Марко Стојановић, доцент

др ум. Иван Узелац, доцент

ма Ђорђе Петровић, предавач ван радног односа

Наставници и сарадници на часовима вежби и ДОН

ма Матија Анђелковић, асистент

Предраг Радисављевић, асистент

Услов

Нема

Исход

Студент је упознат са алатима и поступцима у обради стерео и моно снимака. Савладао је принципе обраде снимака и оспособио се за вршење корекције аудио записа као и креативну употребу алата за обраду снимака. Oбучио се за рад на рестаурацији снимака музике, који подразумевају преснимавање музике са аналогних носача на дигитални носач (A-D конверзију), обраду у рачунарском окружењу и креирање ремастеризованог снимка

Циљ

Стицање знања и савладавање поступака обраде и рестаурације снимака.

Садржај практичне наставе

Практична настава у лабораторији Обрада Упознавање са програмима за обраду звука – Wavelab, Sound Forge, Audacity Упознавање са додатним софтверима – алатима за обраду снимака. Анализа снимка – анализа нивоа, анализа фреквенцијског спектра, анализа фаза. Корекција фреквенцијског спектра и динамике – критеријуми и поступци. Коришћење динамичких, временских и спектралних процесора у фази обраде снимка. Редукција шума, простора и фреквенцијског спектра у фази обраде снимка. Рестаурација Рад са аналогним уређајима за снимање и репродукцију звука. Повезивање аналогних уређаја и дигиталних снимача звука. Рад на компјутеру у софтверима за снимање и обраду звука у циљу корекције и рестаурације снимака музичких дела. Коришћење алата за скидање шума. Корекција спектралног садржаја и динамиког опсега. Сузбијање сметњи (брумова, гличева, клипованја, крцкања...). Нивелација нивоа звука (fade in, fade out, crossfade). Креирање новог продукционог мастера – ремастер. Заврчни испит – практични део Обрада вишеканалног снимка једне музичке нумере или рестаурација једног снимка. Завршни испит – усмени део Усмена експликација поступака примењених током израде практичног рада.

Предиспитне обавезе

Опис

Бодови

Активност у току предавања

20

Практична настава

10

Испитне обавезе

Опис

Бодови

Испит – практични део

50

Усмени испит

20

Литература

Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014.

Katz, Bob, Mastering Audio, Third Edition: The Art and the Science, ISBN-10: 0240818962, 2013.

Петровић, Ђорђе, Снимање и продукција музике I, ФМУ, Београд, 1991

https://steinberg.help/cubase_pro/

https://steinberg.help/wavelab_pro/v10/en/