Факултет Музичке уметности
Предмет

Наставници на часовима предавања

др Ивана Перковић, редовни професор

др ум. Драгана Јовановић В., ванредни професор

др Марија Јовић, ванредни професор

Наставници и сарадници на часовима вежби и ДОН

др Ивана Перковић, редовни професор

др ум. Драгана Јовановић В., ванредни професор

др Марија Јовић, ванредни професор

др Марина Марковић, доцент

Услов

нема претходних услова

Исход

Након успешно завршеног модула студенти ће моћи да објасне значај музичког предузетништва и пројеката за развој њихове будуће професионалне каријере. Студенти ће бити способни да сажето изнесу сопствено мишљење о односу између предузетничког приступа и других начина бављења струком у друштву, да сачине професионалну биографију, једноставну верзију бизнис плана и пројектне пријаве.

Циљ

Стицање знања о основама музичког предузетништва у областима везаним за реализацију професионалне каријере и рад на пројектима. Разумевање значаја планирања професионалне каријере у области музике и стицање знања о одрживим концептима пројеката. Оваладавање основним вештинама потребним за предузетнички приступ струци.

Садржај теоријске наставе

Шта је музичко предузетништво? Основни начини представљања музичара у писаној и у усменој форми (биографија, CV, мотивационо писмо, препоруке); Основни начини промовисања музичара; Базичне стратегије повезивања са публиком и другим циљним групама; Основе бизнис плана и SWOT анализе; Музика, иновације и друштвена заједница – студије случаја; Пројектно финансирање и планирање пројеката; Процес пријављивања и реализација пројекта – студије случаја; Дисеминација и одрживост пројекта.

Предиспитне обавезе

Опис

Бодови

Усмена презентација сажетог бизнис плана

20

Писана верзија сажетог бизнис плана (до 2 странице)

30

CV

20

Испитне обавезе

Опис

Бодови

усмени испит

30

Литература

Beeching Angela, Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music, New York, Oxford University Press, USA 2010 (second edition).

Cutler David, The Savvy Musician, Pittsburgh, PA: Helius Press, 2010.

Deliège Irène and Wiggins Geraint (eds.), Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and Practice, Andover, Psychology Press, 2006.

Ricker, Ramon. Lessons from a Street-wise Professor: What You Won’t Learn at Most Music Schools. Fairport, N.Y.: Soundown Inc., 2011.

Weber William (ed.), The Musician as Entrepreneur 1700-1914: managers, charlatans and idealists, Bloomington, Indiana University Press, 2004.