Факултет Музичке уметности
Предмет

Наставници на часовима предавања

др ум. Владимир Кораћ, доцент

др ум. Марко Стојановић, доцент

др ум. Иван Узелац, доцент

Наставници и сарадници на часовима вежби и ДОН

др ум. Владимир Кораћ, доцент

др ум. Марко Стојановић, доцент

др ум. Иван Узелац, доцент

ма Матија Анђелковић, асистент

Предраг Радисављевић, асистент

Услов

Нема

Исход

Студент је обучен за рад на главном софтверу за вишеканално снимање, обраду и микс музике (DAW), за рад на додатним софтверским алатима (плагиновима), као и рад на софтверима за постпродукцију односно финализацију снимака.

Циљ

Стицање теоријског и практичног знања у раду на основним софтверима за продукцију музике.

Садржај теоријске наставе

Упознавање са главним програмима за снимање, обраду и микс музике (DAW – Cubase, ProTools, Logic), као и програмима за постпродукцију музике (WaveLab, Sound Forge). Упознавање са алатима за обраду звука – динамички, временски и спектрални процесори у оквиру DAW програма. Упознавање са додатним алатима за обраду звука – плагинова. Упознавање са алатима за анализу снимљеног материјала. Упознавање са виртуелним инструментима.

Садржај практичне наставе

Савладавање теорије кроз практичну примену софтвера за продукцију музике. Коришћење софтвера за продукцију музике кроз продукционе фазе рада: препродукције, продукције, постпродукције. Препродукција: одабир адекватног софтвера, постављање свих параметара пројекта у зависности од намене музичког материјала који се снима. Везивање и подешавање софтвера са аудио интерфејсом (rooting). Продукција: снимање музике, наснимавање музике, обрада и монтажа снимљеног материјала, миксовање, креирање студијског мастера. Примена софтверских алата за обраду аудио сигнала (плагинова), алата за анализу аудио сигнала и виртуелних инструмената појединачно и њихово међусобно повезивање у процесу мисковања музике. Постпродукција: анализа студијског мастера, обрада и финализација снимка односно креирање продукционог мастера. Испит-практични део Реализација односно продукција једног музичког дела која подразумева употребу изучаваних софтвера кроз све три продукционе фазе рада (препродукцију, продукцију, постпродукцију). Усмени испит Образложење поступака при реализацији практичног рада.

Предиспитне обавезе

Опис

Бодови

Активност на часовима

10

Практична настава

10

Домаћи задаци

10

Испитне обавезе

Опис

Бодови

Испит – практични део

40

Усмени испит

30

Литература

Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014.

https://steinberg.help/cubase_pro/

https://steinberg.help/wavelab_pro/

https://books.apple.com/us/book/logic-pro-x-user-guide/id960809726

http://resources.avid.com/SupportFiles/PT/Pro_Tools_Reference_Guide_2018.12.pdf