Факултет Музичке уметности
Предмет

Наставници на часовима предавања

др ум. Растко Поповић, ванредни професор

др Марко Алексић, доцент

др Сенка Белић, доцент

др ум. Марко Стојановић, доцент

Наставници и сарадници на часовима вежби и ДОН

др Тијана Илишевић, доцент

Услов

нема посебних услова

Исход

После успешно завршеног модула студенти ће моћи да сагледају заступљеност и објасне значај дигиталних технологија у професионалном деловању музичара. Располагаће почетним знањима у коришћењу основних програмских пакета и биће способни да самостално практично изведу основне компјутерске операције са текстом, графичким/сликовним, звучним и нотним материјалом.

Циљ

Оспособљавање студената за рад у основним програмским пакетима који су студентима музике неопходни у професионалном раду. Пажња је посвећена обради текста, графичким програмима, нотографији и обради звука. Од посебног значаја су употреба интернета, претраживање музичких извора и припрема дигиталних садржаја за различите видове дистрибуције путем визуелних презентација.

Садржај теоријске наставе

1. Значај компјутера и дигиталних технологија и интернета у свакодневном животу и раду појединца (музичара) као и друштва у целини 2-3. Основе програмског пакета MS Office за музичаре (Word, Excel) 4-5. Основе израде нотних примера у нотографским софтверима 6-8. Обрада нотних и графичких музичких примера у одговарајућим програмским пакетима 9-10. Основе обраде звучног материјала и разматрање особина различитих дигиталних формата звука и могућности рада са њима (midi, wav, mp3, mp4, ape, cue итд.) 11. Основе програмског пакета MS Office за музичаре (Power Point) 12. Основе слушања снимљених извођења на основу примера из извођачке праксе 13-14. Претраживање интернет извора и база података од значаја за музичаре 15. Рекапитулација и консултације поводом семинарског рада

Предиспитне обавезе

Опис

Бодови

Доласци

10

Домаћи задаци

40

Семинарски рад

20

Испитне обавезе

Опис

Бодови

Одбрана семинарског рада

30

Литература

онлајн приручник који би припремили наставници ангажовани на предмету