Факултет Музичке уметности

Зборници радова/Тематски зборници

2021.

Феномен ритма – порекло, извођење, значење / Phenomenon of Rhythm – Origin, Interpretation, Meaning

Тематски зборник 23. Педагошког форума сценских уметности / Thematic Proceedings of 23rd Pedagogical Forum of Performing Arts

Милена Петровић. Ритмички звук јампског метра

Весна С. Живковић. Мануелна репродукција ритма и стицање ритмичких вештина

Славица Стефановић. Ритмичка окосница дечјих песама Станише П. Коруновића

Aлександар Палибрк. Могућности употребе ударачког инструмента ђембе у општем музичком образовању

Вера Миланковић. Поредак ритма у српској народној песми

Адмира Коничанин и Алма Тртовац Дедеић. Примена народних плесова у настави физичког васпитања

Марко Весић. Ритам [и] разлика измештање хоризонта

Ђорђе Степановић. Ритмичка организација музичког дискурса са становиштa Ојлерове недовршене теорије

Сенка Белић. Сложене секвенце композициони процес у трогласу

Нада О’Брајен. Феномен ритма из психоаналитичке перспективе и импликације за музичку педагогију

Гордана Ачић и Мирјана Недељковић. Искуства и пракса наставе на даљину у музичким школама у Србији за време пандемије Ковид-19

Тихана Шкојо и Ана Ристивојевић. Обликовање наставе солфеђа на даљину

МУЗИКА И УМЕТНОСТ У ОБЛИКОВАЊУ ЕВРОПСКОГ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА 2

Зборник студентских радова, св. 9/2021

Милош Маринковић. „Фантазија“ у теоријском и композиторском опусу Властимира Перичића

Марија Томић. ‘Игра знаковима’: „Прелид за преподне једног фауна“ (1994) Рајка Максимовића – икона, индекс и/или симбол Дебисијеве музике?

Милица З. Петровић. О идентитетима литургијске музике за децу – композиторски поступци Војислава Илића у преради „Литургије Светог Јована Златоустог“ Стевана Стојановића Мокрањца за двогласни дечји хор

Радост Галоња Кртинић. Дуализам у опери „Мртве душе“ Родиона Шчедрина: синтеза руског наслијеђа и западноевропских музичких стремљења

Милош Браловић. Између старог и новог света: позна дела Арнолда Шенберга

Предраг И. Ковачевић. Аутономност музичке логике у естетици Џона Кејџа на примеру дела „Water Walk“

 

2020.

ЗАЈЕДНИЧКО МУЗИЦИРАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ / PERFORMING TOGETHER IN EDUCATION

Тематски зборник 22. Педагошког форума сценских уметности / Thematic Proceedings of 22nd Pedagogical Forum of Performing Arts

 

Вера Миланковић. Импровизација – скривена педагогија

Milena Petrović and Anna Galikowska Gajewska. Body score – a multimodal representation of two-part melodies

Кристина Парезановић. Педагошка делатност мр Розалије Штаткић – редовнe професорке Академије уметности у Новом Саду у пензији

Suzana Goldin. Korelacija teorijskih glazbenih sadržaja u nastavi solfeggia

Милена Срдић. Корелација предмета солфеђо и камерна музика у другом циклусу основне музичке школе

Александра Паладин и Драгана Михајловић Бокан. Колико слободе има наставник музичке културе?

Lidija Nikolić. Glazbeno iskustvo studenata učiteljskog studija kao pretpostavka učenja glazbe na studiju

Milena Petrović, Sabina Vidulin and Gabriela Karin Konkol. Benefits of classical concerts on students’ wellbeing – Results from the European Research Project

Алма Тртовац Дедеић. Збирке дечијих песама за ученике основних школа Владимира Р. Ђорђевића у савременој настави

Ana Bučko i Ana Žauhar. Projekt „škola za život” iz perspektive učitelja glazbene kulture

Dajana Burić i Marta Šarec. Oda radosti: obrada pjesme putem radioničke metode poučavanja

Адмира Коничанин и Алма Тртовац Дедеић. Интегративни модел обраде дечјих народних игара кроз садржаје телесног вежбања са децом млађег школског узраста

Катарина Станисављевић. Музичка индустрија – ауторска и права интелектуалне својине

Ана Ристивојевић и Тијана Мировић. Како ученици музичких школа и аматерски певачи виде добит од хорског певања?

Драган Ашковић. Дијалектика индивидуалног и колективног у музичком догађају

Marzena Kaminska. Possibilities of the use of Emil Jaques-Dalcroze’s method and elements of music therapy and choreotherapy during the classes with seniors

Anna Galikowska-Gajewska, Gabriela Karin Konkol and Nadica Spasojević. The first Erasmus+ student exchange between the Faculty of Music in Belgrade and the Academy of Music in Gdansk – Reflections on eurhythmics and music education

Зоран Божанић. Методска питања хармонске анализе ренесансне вокалне полифоније

Сенка Белић. Композициони процес у сложеним секвенцама у двогласу

Наталија Јовић. Заступљеност саморегулације током самосталног вежбања инструктивне музичке литературе

Анастасија Милин и Милица Алексић. Правци унапређивања сарадње студената и професора на Факултету музичке уметности у Београду

PROCEEDINGS OF PSYCHOLOGY AND MUSIC – INTERDISCIPLINARY ENCOUNTERS BELGRADE 2019, Blanka Bogunović and Sanela Nikolić (Eds.)

 

Impressum, Content, Editorsʼ Note

Carolina e Sá and Eduarda Carvalho. Lullabies and Preterm Infants: A Contribution for the Study of Infant Directed Singing in the NICU

Marija Savić, Dubravka Stošić, and Nikola Goljović. The Relation Between Musical Activities, Attitudes, and Music Education of Pre-school Teachers

Ida Vujović. The Power of Long Notes: Pedal Points, Drones, and Expectancy Theories

Teodora Vuletić. Methodological Difficulties in Conservation-Type Tasks in Music

Blanka Bogunović, Ida Vujović, and Ana Protulipac. Sight-Reading Strategies in Singing and Playing

Anna Antonina Nogaj and Izabela Czarnecka. Differences in the Stress Coping Styles and Social Competences among Classical and Jazz Musicians

Aleksandar Kontić and Miloš Zatkalik. Some Remarks on the Performance Anxiety among Musicians: A Psychoanalytic Perspective

Valnea Žauhar, Aleksandra Matić, Ana Dražul, and Igor Bajšanski. Memorizing the Contemporary Piano Piece of Music: The Effects of the Formal Structure, Pianist’s Segmentation, and Technical Difficulties

Marija Tomić. Perception of the Idiosyncrasy in Performances of Debussy’s “Syrinx” for Solo Flute

Maria Bernadete Castelan Póvoas and Luís Claudio Barros. Principles of Anticipation and Movement Cycles Applied to Piano Gestures in the Brazilian Repertoire for Piano Four Hands

Tatjana Popović. Role of the Body and its Movements in Expressive Performances

Dejana Mutavdžin and Blanka Bogunović. Learning Preferences of the Musically Gifted

Vesna Rokvić, Majda Marić, Anica Bajagić, Mirjana Đukić, Blanka Bogunović, Olja Jovanović, and Selena Erac. Children with Additional Support Needs in Music Education

Margarida Baltazar and Daniel Västfjäll. Songs Perceived as Relaxing: Musical Features, Lyrics, and Contributing Mechanisms

Maja Derlink, Veronika Rogelj, Nina Stanojević, Petra Habjanič, Katarina Habe, and Uroš Kovačič. Music Listening and Heart Rate Variability

Johanna N. Wilson, Marc Thompson, and Suvi Saarikallio. The Function of Music Videos in Everyday Listening Experiences

Radost Galonja Krtinić. The Emotional Response of Different Generations to Mass (Partisan) Songs

Marija Stankov, Nebojša Milićević, and Ana Jovančević. Effect of Music on Subjective Experience of Dance Performances

Marik Roos. The Influences of Chord Progression Probability, Predictive Processing, and the Behavioral Inhibition System on Aesthetic Appreciation of Pop Songs

Ana Rebrina. Perception of the Macroform in the Second of Babbitt’s ‟Three Compositions for Piano” (1947)

Đorđe Stepanović. Perception of Rhythmic Patterns, Meter, and Measure among Music Students

Neda Nikolić. Musical Flow Segmentation and Emotional Response of Music Students to Impressionistic Musical Piece

Sanja Srećković. Psychological Research and Philosophical Debates on Musical Meaning

Srđan Teparić. The Sign Upgrading of Archetypes in the Music of Postmodernism

Sanela Nikolić. Model of Artistic Music Aesthetic Experience in Music Criticism Broadcasted on the Radio Belgrade 2 in 2017

Milena Petrović. Zoomusicology Research in Serbia

Igor Radeta. Ondine as an Anima in the Context of Narrative Strategies of Ravel’s ‟Gaspard de la Nuit”

Milica Lazarević. The Dramaturgy of ‟Ondine” by Ravel from the Perspective of Jung’s Concept of the Psyche

Marija Simonović. Ravel’s ‟Ondine” From the Viewpoint of Bachelard’s Essay on Water and Dreams

Tijana Popović Mlađenović, Neda Kolić, and Ivana Petković Lozo. Rediscovering Music Universe of Claude Debussy’s ‟Préludes”

2019.

ЗБОРНИК РАДОВА СТУДЕНАТА ОДСЕКА ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ, СВ. 3/2019

 

Садржај и предговор

Јованa Дамњановић. Тропирање меланхолије на примеру мадригала „Види, умрећу!” („Ecco, morirò dunquе”) Карла Ђезуалда

Павлe Пауновић. Меланхолични патос и фригијска инфлексија у мадригалу „Проли Смрт” („Sparge la Morte”) Карла Ђезуалда

Ђорђe Степановић. Развојност као доминантни чинилац изградње музичког тока у Четвртој симфонији Антоњина Дворжака

Јеленa Максимовић. Дисперзивно дејство мотивског језгра „еф-ас-еф” у Трећој симфонији Јоханеса Брамса

Јованa Дамњановић. Манифестација комичног патоса у балади „Опроштај” („Abschied”) Хуга Волфа на стихове Едуарда Мерикеа

Тијанa Вукосављевић. Улога малог дурског сeптакорда у испољавању тоналне динамике у музици Мориса Равела

Исидорa Бован. Принцип развојности као стратегија креирања позноромантичарске лирике у Клавирском трију опус 120 Габријела Фореа

Недa Николић. Сегменти музичког тока у служби проширења традиционалне концепције форме у Трећем клавирском концерту Станојла Рајичићa

Душан Симић. Форма свите у једном ставу на примеру Дуа за клавир и оркестар Властимира Трајковића

Тањa Вуловић. Методска обрада ванакордских тонова у настави хармоније

Григориј-Николај Јаковљевић. Двогласна инвенција

Милан Матић. Трогласна фуга

2018.

WUNDERKAMMER / THEIR MASTERSʼ VOICE

Predrag I. Kovačević. Intertekstualno ʻčitanjeʼ elemenata „Commedia-e dellʼarte” u „Don Đovaniju” i „Muzičkoj šali” Volfganga Amadeusa Mocartа

Stefan Savić. Žanrovsko-dramaturška problematika u „Kitežu” N. А. Rimskog-Korsakova kao vid sinteze različitih tradicija ruske operе

Marija Simonović. „Kabina sa ogledalima” – ʻslikeʼ vodе u klavirskoj muzici Kloda Debisija – između Bašlarovog ogleda o vodi i snovima i ʻogledanjaʼ vode u likovnom izrazu XIX vekа

Miloš Bralović. Elementi modernizma u gudačkim kvartetima Josipa Slavenskog

Neda Kolić. Hram jednostavnosti na temeljima lavirinta: izbor instrumentalnih „tintinabuli” kompozicija Arva Pertа

Adriana Sabo. „Međunarodna tribina kompozitorki”? Mogući pogled na položaj kompozitorki u okviru domaće muzičke scenе

Bojana Radovanović. Nauka kao umetnost – interdisciplinarnost u naučnim radovima Dragutina Gostuškog

Mina Šuković. Odnos između dekonstrukcije i muzike: instrumentalni teatar „Istar” Ivana Brkljačića kao primer muzičke dekonstruktivističke delatnosti

Милош Маринковић. Нове културално-фестивалске перспективе у Хрватској и Србији као резултат друштвено-политичке трансформације музичког фестивала у СФРЈ (Од Југослaвенске музичке трибине, преко Трибине музичког стваралаштва Југославије, до Глазбене трибине Опатија/Међународне глазбене трибине и Међународне трибине композитора)

2017.

МУЗИЧКИ ИДЕНТИТЕТИ И ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА 2: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП

Зборник студентских радова, св. 7/2017

 

Предраг И. Ковачевић. Поигравање топосима. Значај турског топоса у интерпретацији опере „Отмица из Сараја”

Тијана Адамовић. Утицај руске традиције и оријентализма на оперу „Славуј” Игора Стравинског

Стефан Савић. „Дуга на заласку сунца”: Фантазијски свет у „Четири последње песме” Рихарда Штрауса

Татјана Поповић. Душан Трбојевић у Лондону и Америци

Јелена Јанковић-Бегуш. Опера „Фиделио” Лудвига ван Бетовена – слика или критика Француске револуције?

Милица Петровић. Ризорђименто, Верди, „Набуко”

Маша Спаић. Симболи „радости” и „братства” у финалу Девете симфоније Лудвига ван Бетовена

Душанка Јеленковић Видовић. Транскултурални карактер европске музичке авангарде

Никола Пејчиновић. Између онтологије и феноменологије: развој авангардистичког музичког записа – од интегралног серијализма до алеаторике

Моника Новаковић. Формула као средство прокреације: „Мантра” Карлхајнца Штокхаузена

Јелена Јанковић-Бегуш. Примена Тарастијеве теорије музичке наративности у анализи Концерта за клавир и оркестар бр. 3 „Pro Libertate” Александра Обрадовића

Татјана Поповић. Изазови сагледавања текстуално-музичке кореспонденције у песми „Импровизација” из збирке песама „Пролеће! Пролеће!” Станислава Препрека

Предраг И. Ковачевић. Интертекстуалност и елементи „комедије дел арте” у музици

2016.

2014.

Музиколошка мрежа / Музикологија у мрежи

Зборник студентских радова, св. 5/2014

Садржај и Предговор

Ана Ђорђевић. „Национални” стилови у Баховим француским и енглеским свитама

Стефан Савић. Синтеза стваралаштва Јохана Себастијана Баха сагледана кроз Мису у ха-молу BWV 232 са посебним освртом на оркестрацију и инструментацију у ставу Глорија

Оливера Ђуричић. „Доба дана” – музичко приказивање и конвенције XVIII века

Јана Димитријевић. У потрази за значењима Реквијема Волфганга Амадеуса Моцарта

Никола Пејчиновић. Тоналитет патоса у Моцартовим и Бетовеновим сонатама за клавир – це-мол

Вања Спасић. Оперска естетика П. И. Чајковског у односу на естетику Петорице и Вагнера

Радош Митровић. Мартин Хајдегер/Џон Кејџ: однос према уметности као себе-у-дело-постављања истине

Бранко Жујковић. „Ораторио профано” Душана Радића са становишта теорије синтезијске уметности Владана Радовановића

Бојана Радовановић. Ране симфоније Карла Штамица кроз призму стилских преламања у другој половини XVIII века

Снежана Цвијановић. Цитати у Хајдновим „Лондонским симфонијама”: извори третман

Дина Војводић. Однос класицизма и романтизма. Шубертова Четврта и Пета симфонија

Марија Вељковић. Симфонија „са оргуљама” Камија Сен-Санса као репрезент симфонијске музике у Француској у другој половини XIX века

Милица Лазаревић. Смисао драматургије на макро- и микроплану Друге симфоније Густава Малера: херменеутички нивои

Неда Колић. Представе појаца на српским средњовековних споменицима

Александра Јовановић. Бетовен као Прометеј?

Мина Шуковић. Берлиозова „Фантастична симфонија” као пример антихеројске симфоније

Мина Божанић. Репрезентација женског лика у Бартоковим музичко-сценским делима (опери „Замак Плавобрадог” и балетима „Дрвени принц” и „Чудесни мандарин”)

Катарина Митић. Соната за флауту, виолу и харфу Клода Дебисија – однос према прошлости, третман инструмената и функција боје

Бојана Гавриловић. Ритуал у „Макамби” Срђана Хофмана

Татјана Поповић. Моцарт и „Mozart…Luster…Lustik” Ирене Поповић

Љубица Поповић. Манифестација оријентализма и егзотицизма у периоду „fin de siècle”-а на примеру Дебисијевих „Пагода”

Јована Петровић. Родни идентитет женског лика у опери „Воцек” Албана Берга

Адриана Сабо. Друго за другог – џез музика и Даријус Мијо

Милош Браловић. Формирање науке о музици у написима Аристоксена из Тарента

Маријана Дујовић. Рецепција делатности Станислава Биничког

Ива Радуловић. Музичке манифестације на сцени Коларчеве задужбине у Београду за време Другог светског рата (1941–1944)

Ђурђевић. Поетика извођаштва Иве Погорелића на примеру Шесте сонате Сергеја Прокофјева