Колективне монографије и зборници радова

Зборник радова студената Одсека за музичку теорију, св. 3/2019

• Садржај и предговор
• Јованa Дамњановић. Тропирање меланхолије на примеру мадригала „Види, умрећу!“ („Ecco, morirò dunquе“) Карла Ђезуалда
• Павлe Пауновић. Меланхолични патос и фригијска инфлексија у мадригалу „Проли Смрт“ („Sparge la Morte“) Карла Ђезуалда
• Ђорђe Степановић. Развојност као доминантни чинилац изградње музичког тока у Четвртој симфонији Антоњина Дворжака
• Јеленa Максимовић. Дисперзивно дејство мотивског језгра „еф-ас-еф“ у Трећој симфонији Јоханеса Брамса
• Јованa Дамњановић. Манифестација комичног патоса у балади „Опроштај“ („Abschied“) Хуга Волфа на стихове Едуарда Мерикеа
• Тијанa Вукосављевић. Улога малог дурског сeптакорда у испољавању тоналне динамике у музици Мориса Равела
• Исидорa Бован. Принцип развојности као стратегија креирања позноромантичарске лирике у Клавирском трију опус 120 Габријела Фореа
• Недa Николић. Сегменти музичког тока у служби проширења традиционалне концепције форме у Трећем клавирском концерту Станојла Рајичић
• Душан Симић. Форма свите у једном ставу на примеру Дуа за клавир и оркестар Властимира Трајковића
• Тањa Вуловић. Методска обрада ванакордских тонова у настави хармоније
• Григориј-Николај Јаковљевић. Двогласна инвенција
• Милан Матић. Трогласна фуга

ЗАЈЕДНИЧКО МУЗИЦИРАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ/PERFORMING TOGETHER IN EDUCATION

Књига сажетака – 22. међународни Педагошки форум сценских уметности и Други међународни Форум студената сценских уметности
ФССУ / Book of Abstracts – 22nd International Pedagogical Forum of Performing Arts and 2nd International Forum of Performing Arts Students FPAS

ТЕОРИЈСКО И УМЕТНИЧКО У ПЕДАГОГИЈИ СЦЕНСКИХ УМЕТНОСТИ
Тематски зборник 21. Педагошког форума сценских уметности

Зборник радова студената Одсека за музичку теорију, св. 2/2018

Wunderkammer / Their Masters' Voice

• Предраг Ковачевић. Интертекстуално „читање“ елемената комедије дел арте у „Дон Ђованију“ и „Музичкој шали“ Волфганга Амадеуса Моцарта
• Стефан Савић. Жанровско-драматуршка проблематика у „Легенди о невидљивом граду Китежу“ Н. А. Римског-Корсакова као вид синтезе различитих традиција руске опере
• Марија Симоновић. Кабина са огледалима: „слике“ воде у клавирској музици Клода Дебисија између Башларовог огледа о води и сновима и огледања воде у ликовном изразу XIX века
• Милош Браловић. Елементи модернизма у гудачким квартетима Јосипа Славенског
• Неда Колић. Храм једностановности на темељима лавиринта – на примеру изабраних инструменталних тинтинабули композиција Арва Перта
• Адриана Сабо. Међународна трибина композиторки? Могући поглед на положај композиторки у оквиру домаће музичке сцене
• Бојана Радовановић. Наука као уметност – Интердисциплинарност у научним радовима Драгутина Гостушког
• Мина Шуковић. Однос између деконструкције и музике: инструментални театар „Истар“ Ивана Бркљачића као пример музичке деконструктивистичке делатности
• Милош Маринковић. Нове културно-фестивалске перспективе у Хрватској Србији као резултат друштвено политичке трансформације музичког фестивала у СФРЈ (Од Југословенске музичке трибине, преко Трибине музичког стваралаштва Југославије, до Глазбене трибине Опатија/Међународне глазбене трибине и Међународне трибине композитора)

Музички идентитети. 20. Педагошки форум сценских уметности - тематски зборник

Музички идентитети и европска перспектива 2: интердисциплинарни приступ. Зборник студентских радова

• Предраг И. Ковачевић. Поигравање топосима. Значај турског топоса у интерпретацији опере Отмица из Сараја
• Тијана Адамовић. Утицај руске традиције и оријентализма на оперу Славуј Игора Стравинског
• Стефан Савић. Дуга на заласку сунца: Фантазијски свет у Четири последње песме Рихарда Штрауса
• Татјана Поповић. Душан Трбојевић у Лондону и Америци
• Јелена Јанковић-Бегуш. Опера Фиделио Лудвига ван Бетовена - слика или критика Француске револуције?
• Милица Петровић. Ризорђименто, Верди, Набуко
• Маша Спаић. Симболи радости и братства у финалу Девете симфоније Лудвига ван Бетовена
• Душанка Јеленковић Видовић. Транскултурални карактер европске музичке авангарде
• Никола Пејчиновић. Између онтологије и феноменологије: развој авангардистичког музичког записа - од интегралног серијализма до алеаторике
• Моника Новаковић. Формула као средство прокреације: Мантра Карлхајнца Штокхаузена
• Јелена Јанковић-Бегуш. Примена Тарастијеве теорије музичке наративности у анализи Концерта за клавир и оркестар бр.3 Pro Libertate Александра Обрадовића
• Татјана Поповић. Изазови сагледавања текстуално-музичке кореспонденције у песми „Импровизација" из збирке песама Пролеће! Пролеће! Станислава Препрека
• Предраг И. Ковачевић. Интертекстуалност и елементи комедије дел арте у музици

Зборник радова студената одсека за музичку теорију, св.1/2017

Музички идентитети и европска перспектива. Зборник студентских радова.

• Предговор
• Марија Маглов
• Адриана Сабо
• Бојана Радовановић
• Адриана Сабо
• Марија Радовановић
• Неда Колић
• Милош Браловић
• Марија Маглов

Музиколошка мрежа / Музикологија у мрежи

• Садржај и Предговор
• Ана Ђорђевић
• Стефан Савић
• Оливера Ђуричић
• Јана Димитријевић
• Никола Пејчиновић
• Вања Спасић
• Радош Митровић
• Бранко Жујковић
• Бојана Радовановић
• Снежана Цвијановић
• Дина Војводић
• Марија Вељковић
• Милица Лазаревић
• Неда Колић
• Александра Јовановић
• Мина Шуковић
• Мина Божанић
• Катарина Митић
• Бојана Гавриловић
• Татјана Поповић
• Љубица Поповић
• Јована Петровић
• Адријана Сабо
• Милош Браловић
• Маријана Дујовић
• Ива Радуловић
• Ненад Ђурђевић