Наставно-Уметничко-Научно веће

Наставно-Уметничко-Научно веће Факултета чине шефови већа одека и шефови катедара. Декан и продекани су чланови Већа Факултета по функцији са правом гласа. Веће Факултета утврђује предлог Статута Факултета, утврђује предлог одлуке о сонивању или укидању катедре, именује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације и докторског уметничког пројекта. (Статут ФМУ, Члан 38)