Науке о музичкој уметности

Студијски програм дипломских академских студија Науке о музичкој уметности припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област наука о уметностима – музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Студијски програм дипломских академских студија Науке о музичкој уметности састоји се од 4 модула: Музикологија, Музичка педагогија, Музичка теорија и Етномузикологија и етнокореологија. Циљ студијског програма је да студенти стекну адекватне компетенције из једне од ужих области за коју се опредењују (музикологије, етномузикологије и етнокореологије, музичке теорије и музичке предагогије), способност за бављење педагошким радом или радом у медијима, као и да стекну вештине учења које им омогућавају даље образовање, превасходно самостално.

Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је дипломирани теоретичар уметности – мастер.

Дипломске студије студијског програма логичан су и сврсисходан наставак основних студија. Студенти стичу способност да примене и продубе знања стечена током првог циклуса студирања, као и да приступе решевању одређених проблема у новим и непознатим ситуацијама. У оквиру дипломских студија комбинују се наставне и самосталне истраживачке активности. На крају једногодишњих студија студент приступа одбрани завршног рада. По одобрењу теме и ментора, Завршни рад се ради током другог семестра. По завршеној изради рада, на крају семестра и школске године, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом, односно дипломском испиту. Избор теме завршног рада, избор ментора и коментора, као и процедура дипломског испита дефинисани су јединственим факултетским Правилником о студирању и Правилником о полагању испита. Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 60 ЕСПБ бодова и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради Завршни рад и одбрани га на Дипломском испиту. Школска година подељена је на два семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ бод односи се на 30 радних сати студентског оптерећења. Сви предмети су једносеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђени број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног истраживачког рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Предмети на студијском програму груписани су у научно стручне (25-31 ЕСПБ у зависности од модула), теоријско-методолошке (23-36 ЕСПБ) и стручно-апликативне (6-11 ЕСПБ). Студијским програмом предвиђена су изборни предмети у обиму од 10 до 20 ЕСПБ у зависности од модула (16,67% - 33,33%), студијски истраживачки рад у обиму од 6 ЕСПБ бодова (10%). Завршни рад који суштински такође припада групи изборних предмета предвиђа оптерећење у обиму од 10 ЕСПБ бодова. Услови уписа су завршене основне академске студије са остварених 240 ЕСПБ и најмањом просечном оценом 8 на претходним студијама; положен квалификациони испит у складу са Правилником Универзитета уметности у Београду.
Редослед кандидата за упис на дипломске академске студије врши се на основу успеха оствареног у претходном школовању и на основу квалитета поднетих радова. Образовање студената који ће поседовати способност да интегришу стечена знања из различитих музиколошких, етномузиколошких, музичко-теоријских и музичко- педагошких дисциплина. Студент по заврштеку студијског програма науке о музичкој уметности на академским дипломским студијмама стиче компетенције за педагошки рад у средњим музичким и општеобразовним школама у складу са додатком дипломе, као и у институцијама културе и медијима. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (специјалистичке академске студије), и на трећем степену студија (докторске академске студије).

У зависности од уписаног модула могућност за наставак школовања је следећа:
Модул музикологија – докторске академске студије музикологије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул етномузикологија – докторске академске студије етномузикологије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул музичка теорија – специјалистичке академске студије музичке теорије, докторске академске студије музичке теорије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул музичка педагогија – специјалистичке академске студије музичке педагогије, докторске академске студије музичке педагогије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.

Сврха студијског програма науке о музичкој уметности на академским дипломским студијама је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности. Студијски програм је окренут развоју способности самосталног истраживачког рада, усавршавања и самоостваривања у изабраном подручју (музикологије, етномузикологије и етнокореологије, музичке теорије, музичке педагогије) према склоностима и способностима кандидата, проучавању могућности и метода за решење задатака уз помоћ литературе или добре научне праксе, као и способности проучавања проблема и закључивања о могућим решењима на основу спроведених истраживања и анализа.
Циљеви студијског програма проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
– Владати општим академским знањима и вештинама подразумеваним за рад у области образовања, културе и медија, примењивим у наставном раду у средњим музичким и општеобразовним школама.
– Практично примењивати стечена научна и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
– Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршавања.

Циљеви студијског програма су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности, формулисани су према дугогодишњој традицији теоријског образовања у области наука о уметностима, савременој теорији и пракси, као и захтевима тржишта за стручњацима овог профила који налазе своје место у различитим институцијама образовања, културе и медијима.

Компетенције дипломираних студената су:
- Напредно знање музикологије, етномузикологије, музичке теорије или музичке педагогије
- Критичко разумевање теорија и принципа
- Извођење сложенијих музиколошких, етномузиколошких, музичко-теоријских или музичко- педагошких захвата и пројеката
- Стицање знања, способности и вештина неопходних за стручно бављење неком од наведених области
- Стицање компетенција за рад у специјализованим и општеобразованим установама на средњошколском нивоу у складу са додатком дипломе
- Стицање компетенција за рад у установама културе и медијима.
- Способност самосталног решавања одређеног броја проблема
- Стицање општих компетенција, попут способности анализе и синтезе различитих проблема из области науке о музичкој уметности
- Стицање системских општих компетенција, међу којима су и способност примене стечених знања, истраживачке вештине, способност учења, способности успешне артикулације и синтетизовања сопствених знања, способност примене и проширивања знања у различитим контекстуалним оквирима и ситуацијама

Курикулум Курикулум дипломских академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује око 30% ЕСПБ бодова изборних предмета. У складу са позитивном традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око две трећине бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет и најуже стручне предмете, који се исказују као научни и опредељују струку. У курикулуму је предвиђена израда завршног рада. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Настава на главном предмету је групна, али је максимално потенциран индивидуализовани приступ сваком студенту.