Кадрoвска кoмисија

Изборнo веће има Кадрoвску кoмисију кoју чине декан Факултета и шефови катедара. Кадровска комисија по правилу заседа два пута годишње, и то у октобру и у фебруару месецу. Одлуке кадровске комисије доносе се тајним гласањем, на истим принципима као одлуке Изборног већа. Кадровска комисија разматра образложене писмене предлоге катедара за избор у више звање и доноси одлуку о потреби објављивања свих конкурса, на основу информације кадровског референта због истека изборног периода.