Науке о музичкој уметности

Студијски програм докторских студија Науке о музичкој уметности припада пољу друштвено- хуманистичких наука, област наука о уметностима – музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Докторске студије Науке о музичкој уметности осмишљене су са циљем заокруживања образовног процеса постојећих студијских програма Музичке педагогије и Музичке теорије на основним студијама, као и студијског програма Науке о музичкој уметности на мастер и специјалистичким студијама, са којима представљају усклађену целину. Поред тога, овај студијски програм је усаглашен и са другим студијским програмима на Факултету музичке уметности.
Студијски програм докторских студија Науке о музичкој уметности састоји се од 2 модула: Музичка теорија и Музичка педагогија.
Докторске студије музичке педагогије трају шест семестара и имају 180 ЕСП бодова уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСП бодова на основним и дипломским студијама. Завршни део студијског програма Науке о музичкој уметности представља одбрана докторске дисертације чија је бодовна вредност 60 ЕСП бодова.

Одбраном докторске дисертације кандидати стичу научни назив: Доктор наука о уметностима – ужа научна област Музичка теорија или Музичка педагогија, у зависности од уписаног модула.

Услови за упис на докторске студије Науке о музичкој уметности су: завршене мастер студије Науке о музичкој уметности са најмањом просечном оценом 8,5 (осам и по) на претходним студијама; најмањом оценом 9 (девет) из завршног рада (за модул Музичка педагогија најмања просечна оцена из предмета Методика наставе солфеђа, односно Методика општег музичког образовања мора бити 9 /девет/); положен квалификациони испит према општим условима; завршене основне и мастер студије другог студијског програма музичких студија са остварених 300 бодова; најмањом просечном оценом на студијама 8,5 (осам и по); најмањом оценом 9 (девет) из завршног рада. Услов за прелазак са других студијских програма или сродних области представља положена разлика у предметима, као и одговарајуће просечне оцене на основним и мастер студијама, као и одговарајуће оцене на одбрани завршног рада. Уколико су кандидати који конкуришу на докторске студије Науке о музичкој уметности стекли назив магистра по старом закону, или су завршили специјалистичке студије, имају право уписа према Правилнику Унивезитета уметности у Београду.
Курикулумом су дефинисане основе за студијски истраживачки рад студента који обухвата по 10 ЕСП бодова на првој и другој години студија, и 20 на завршној години студија. Курикулумом је предвиђено 16 часова предавања годишње, од чега је 100 ЕСПБ бодова предвиђено за рад у области тезе, а највећи део програма планиран је кроз изборне курсеве, што студенту омогућава индивидуално профилисање програма у складу са облашћу истраживања. Захтеви докторске дисертације ближе су дефинисани курикулумом. Докторска дисертација је дефинисана као самостални научни рад студента докторских студија. Поступак пријаве, израде и одбране дисертације одређен је општим актом Универзитета и Факултета.

Број бодава за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак докторских студија.

Докторске студије из области етномузикологије осмишљене су са циљем заокруживања образовног процеса на основним и мастер студијама, са којима представљају заокружену целину. Овај студијски програм квалификује студенте за систематично разумевање етномузикологије и потпуно овладавање вештинама и методама истраживања релевантних за ову област.

Услови уписа:
- Завршене основне и дипломске студије етномузикологије и остварених 300 ЕСП са најмањом просечном оценом 8,5 (осам и по) на претходним студијама и најмањом просечном оценом 9 (девет) из главног предмета; положен квалификациони испит у складу са општим условима. Докторске студије етномузикологије трају шест семестара и имају 180 ЕСП бодова уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСП бодова на основним и дипломским студијама.
- Завршни део студијског програма етномузикологије представља одбрана докторске дисертације чија је бодовна вредност 60 ЕСП бодова.

Одбраном докторске дисертације кандидати стичу научни назив: Доктор наука - науке о уметности - ужа област етномузикологија.
- Уколико су кандидати који конкуришу на докторске студије етрномузикологије стекли назив магистра по старом закону, имају право уписа према Правилнику Унивезитета уметности у Београду.

Курикулумом су дефинисане основе за самостални истраживачки рад студента који обухвата 10 кредита на првој и другој години студија и 30 кредита на завршној години студија. Курикулумом је предвиђено 16 часова контакт наставе, од чега је 100 кредита предвиђено за рад у области тезе, а највећи део програма планиран је кроз изборне курсеве, што студенту омогућава иднидвидуално профилисање програма у складу са облашћу истраживања. Захтеви докторске дисертације ближе су дефинисани курикулумом.

Докторска дисертација је дефинисана као самостални научни рад студента докторских студија. Поступак пријаве, израде и одбране дисертације одређен је општим актом Универзитета и Факултета. Број бодoва за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак докторских студија.