Извођачке уметности

Студијски програм докторских академских студија Извођачке уметности припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Студијски програм Извођачке уметности састоји се од 16 модула: Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Фагот, Труба, Харфа, Гитара, Чембало, Удараљке и Камерна музика.
Циљ докторског академског студијског програма Извођачке уметности је формирање музичке личности највишег професионалног нивоа, оспособљене да достигне највише стандарде у области извођаштва, као и способност испољавања инвентивности и оригиналности интерпретације.
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је доктор уметности – музичке уметности.

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:
- дипломске уметничке академске студије – мастер, односно стекли 300 ЕСП бодова, са просечном оценом 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског / завршног испита.
- дипломске уметничке студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8, 5 и оценом најмање 9 из дипломског / завршног испита.

Кандидат искључиво може да упише модул на коме је главни предмет исти као и на претходним студијама, осим за модул камерна музика који могу уписати сви осим диригената. Детаљан поступак уписа на докторски студијски програм Извођачке уметности је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.
Студијски програм Извођачке уметности је студијски програм Докторских академских студија, траје три године (шест семестара) и структуриран је у обиму од 180 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента.
Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената.
Докторским студијским програмом Извођачке уметности, предвиђена је израда уметничког пројекта са 40 ЕСП бодова (завршни део докторских студија), који се састоји од јавне презентације оригиналног уметничког дела, и писаног дела који представља резултат уметничког истраживања непосредно везаног за тему уметничког пројекта. Предмети на студијском програму груписани су уметничке, теоријско уметничке и друштвено хуманистичке, водећи рачуна да је највећи проценат заступљености уметничких предмета у складу са сврхом и циљем студијског програма (од 70% до 76% у зависности од изборних предмета које студент одлучи да слуша). Главни предмет и камерна музика су двосеместралани, док се већина осталих предмета изводи кроз два модула, структурираних кроз оба семестра. Студијски програм Извођачке уметности траје три године и подељен је у шест семестара.
Докторским студијским програмом Извођачке уметности предвишено је 25% часова активне наставе у форми предавања, а остале часове активне наставе сачињава студијски истраживачки рад, који у свом садржају обухвата области свих предмета на студијском програму, а највише је у функцији припреме и израде уметничког пројекта.

Сви предмети осим главног предмета, студијског истраживачког рада и камерне музике, су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима. Изборни предмети на студијском програму Извођачке уметности су заступљени са 40 ЕСП. Када се на то додају кредити уметничког пројекта (завршног дела докторских студија), укупан број изборних ЕСП износи 80, што представља 44,44% укупног броја ЕСП студијског програма Извођачке уметности.