Науке о музичкој уметности

Студијски програм специјалистичких академских студија НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ припада образовно научном пољу друштвено-хуманистичке науке. Студијски програм Науке о музичкој уметности је студијски програм Специјалистичких академских студија, траје једну годину (два семестра) и структуриран је у обиму од 60 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента.

На студијски програм могу се уписати кандидати који су завршили:
• мастер академске студије, односно стекли 300 ЕСП бодова са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/завршног испита
• одговарајуће дипломске студије, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/завршног испита, односно завршних испита из предмета који дефинишу струку.

Детаљан поступак уписа на специјалистички студијски програм Науке о музичкој уметности је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.

Током године на овај студијски програм није дозвољен прелазак са других специјалистичких студија из сродних области. Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета није дозвољен.

На модулима Музичка педагогија и Музичка теорија постоје две изборне позиције укупне заступљености са 20 ЕСПБ (33%), а суштинска изборност се такође огледа и у слободном избору теме специјалистичког рада.

Завршни део специјалистичких студија Науке о музичкој уметности представља одбрана специјалистичког рада. Одбраном специјалистичког рада кандидати стичу научни назив специјалиста теоретичар уметности (Спец. теор. умет.), а у зависности од одабраног модула у додатку дипломи се прецизира:
Модул музичка теорија – музички теоретичар
Модул музичка педагогија – музички педагог

Циљеви програма проистичу из сврхе за коју је конципиран, те су стога усмерени на формирање стручњака који ће знања стечена на претходним нивоима студија успешно примењивати на конкретној проблематици једне уже области и који ће имати повећану способност повезивања знања и закључивања о могућим решењима на основу истраживања и анализа.
• Музичка теорија: темељно познавање и разумевање музичке теорије, повезивање и примена знања из различитих педагошких области, решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака, развој вештина и спретности у употреби знања из области музичке теорије и музичке педагогије, способност структурирања часова теорије музике и конципирања наставе.
• Музичка педагогија: темељно познавање и разумевање музичке педагогије, повезивање и примена знања из различитих педагошких области, решавање проблематике и проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака, развој вештина и спретности у употреби знања из области музике и музичке педагогије, владање конципирањем и структурирањем часова солфеђа, теорије музике и наставе у школама опште-образовног типа.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе, који су формулисани на основу дугогодишење традиције теоријског образовања, музичке педагогије, односно методике наставе солфеђа и методике општег музичког образовања.
• Музичка теорија: темељно познавање и разумевање музичке теорије, повезивање и примена знања из различитих педагошких области, решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака, развој вештина и спретности у употреби знања из области музичке теорије и музичке педагогије, способност структурирања часова теорије музике и конципирања наставе.
• Музичка педагогија: темељно познавање и разумевање музичке педагогије, повезивање и примена знања из различитих педагошких области, решавање проблематике и проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака, развој вештина и спретности у употреби знања из области музике и музичке педагогије, владање конципирањем и структурирањем часова солфеђа, теорије музике и наставе у школама опште-образовног типа.

Курикулум специјалистичких академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује око 30% ЕСПБ бодова изборних предмета. Изборност се исказује и одабиром теме специјалистичког истраживања.