Извођачке уметности

Студијски програм специјалистичких академских студија ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет, осим ако се изабере област камерне музике), групна (камерна музика – као главни и као упоредни предмет) и колективна (сви остали предмети). Циљ специјалистичког академског студијског програма Извођачке уметности је продубљивање и усавршавање индивидуалних способности за самосталну концертну активност, учешће у раду музичких ансамбала и оркестара, као и компетенција за рад у музичко-педагошким установама на нивоу средњих школа. Студент специјалистичких студија из области камерне музике има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима уз поштовање наведеног избора програмских захтева. Поред ове суштинске изборности, на студијском програму Извођачке уметности постоји три изборне позиције (избор главног предмета - услован, зависи од избора одговарајућег пријемног испита, избор врсте камерне музике, као и избор једног стручног теоријско уметничког предмета) у сваком семестру, укупне заступљености са 30 ЕСП (50%).

Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је специјалиста музички уметник (Спец. муз. умет.), а у додатку дипломи се у зависности од изабраног модула прецизира:
Модул дириговање – диригент
Модул соло певање – соло певач
Модул клавир – пијаниста
Модул виолина – виолиниста
Модул виола – виолиста
Модул виолончело – виолончелиста
Модул контрабас – контрабасиста
Модул флаута – флаутиста
Модул кларинет – кларинетиста
Модул обоа – обоиста
Модул фагот – фаготиста
Модул хорна – хорниста
Модул труба – трубач
Модул тромбон / туба – у зависности од избора инструмента тромбониста или тубиста
Модул оргуље – оргуљаш
Модул чембало – чембалиста
Модул гитара – гитариста
Модул харфа – харфиста
Модул ударљке – перкусиониста
Модул камерна музика – камерни музичар

На студијски програм могу се уписати кандидати који су завршили:
• мастер академске уметничке студије, односно стекли 300 ЕСП бодова са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из завршног испита,
• дипломске уметничке студије, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/ завршног испита, односно завршних испита из предмета који дефинишу струку.

Предмети на студијском програму груписани су у:
• уметничке (4 до 5 предмета, у зависности од модула – 30 до 40 ЕСП бода),
• теоријско уметничке (3 предмета – 15 ЕСП бода),
• друштвено хуманистичке (1 до 3 предмета – 5 до 15 ЕСП бодова).

Изборност предмета на студијском програму Извођачке уметности суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
- Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента.
- Студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.

Поред ове суштинске изборности, на студијском програму Извођачке уметности постоји једна до две изборне позиције, у зависности од модула (избор врсте камерне музике, као и избор једног стручног теоријско уметничког предмета) у сваком семестру, укупне заступљености са 10 односно 20 ЕСП (16,66 односно 33%). Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет, осим ако се изабере камерна музика), групна (камерна музика – као главни и као упоредни предмет) и колективна (сви остали предмети).

Практични исходи учења (засновани на вештинама):
- Вештине уметничког изражавања – продубљивање професионалног нивоа способности за креирање, реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата
- Репертоарске вештине – продубљење репертоара у оквиру одређене уже области
- Вештине свирања у ансамблима – развој могућности преузимања водеће улоге у ансамблу
- Вештине вежбања, проба, читања, слушања, стварања и репродукције – усавршавање у оним областима у којима су уочене релативне слабости
- Вербалне вештине – владање вербалним вештинама у обимнијим писменим или усменим презентацијама (стручни текстови обима око 6000 речи)
- Вештине импровизације – висок ниво импровизационих способности, уколико је импровизација релевантна за област у којој се специјализују

Теоријски исходи учења (засновани на знању):
- Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – продубљивање знања о репертоару главног предмета у изабраној областио истраживања
- Познавање и разумевање контекста самостално развијање знања студената на начине који би били релевантни за ужу област у којој се специјализују

Генерички исходи
- Самосталност, могућност потпуно самосталног учења, организовано извршавање обимнијих и комплексних задатака
- Психолошко разумевање, самопоуздање и искуство у коришћењу свог психолошког разумевања у разноврсним ситуацијама, потпуно интернализовање своје критичку самосвести
- Вештине комуникације, иницирање заједничких пројеката или активности и сарадња с другима, вештине руковођења, тимског рада, договора и организације, повезивање с другим особама у разноврсним културним контекстима, представљање комплексног рада у приступачном облику

Курикулум специјалистичких академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује 16,66% (модул дириговање) односно 33% (остали модули) изборних предмета. Предмети могу бити двосеместрални (Главни предмет, Камерна музика и Студијски истраживачки рад) и једносеместрални (сви остали предмети) и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента.