Музикологија

Студијски програм за музикологију студентима пружа свестрано музичко образовање са могућношћу широког спектра занимања – у педагогији, медијским и продукцијским кућама и установама културе. Квалитету рада значајно доприноси јединство научно-истраживачке и педагошке оријентације Катедре за музикологију. Настава на одсеку је групна, али се кроз семинарске радове сваки студент менторски води од прве до завршне године студија и дипломског рада, што омогућава оптималан развој његових способности. У складу са тим студенту на одсеку за музикологију пружају се могућности за развој специфичних склоности у различитим научним областима или кроз, за музикологију карактеристичне, интердисциплинарне захвате.

Стручни назив који се стиче на крају студија јесте: дипломирани теоретичар уметности – музиколог.

Услови за упис:
1. Завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену музичку школу, положени диференцијални испити
2. Положен испит за проверу склоности и способности

Услов за упис главног предмета зимског семестра више године студија јесу положени сви модули главног предмета претходне године студија.

Циљеви студијског програма:
Стицање општих и стручних компетенција из области музикологије, у складу са захтевима и специфичностима првог нивоа студијског програма.

Компетенције дипломираних студената:
Стицање знања, способности и вештина неопходних за стручно бављење музикологијом. Стицање инструменталних општих компетенција, попут способности анализе и синтезе различитих проблема из области музикологије, те утемељења у основном општем познавању музиколошких дисциплина. Стицање системских општих компетенција, међу којима су и способност примене стечених знања, истраживачке вештине и способност учења.

Курикулум:
Курикулум основних академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује око 15% академско-општеобразовних, 20% теоријско- методолошких, 35% научно, односно уметничко-стручних и око 30% стручно-апликативних предмета. Изборни предмети заступљени са са најмање 20% ЕСПБ бодова. У складу са позитивном традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око две трећине бодова који се стичу током студија односи се на групу главних предмета, који се исказују као научни и опредељују струку. Међутим, у настави главног предмета сједињена су научна, уметничко теоријска, теоријско-методолошка и стручно-апликативна знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености једне од области. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Настава на главном предмету је групна, али је максимално потенциран индивидуализовани приступ сваком студенту.