Музичка педагогија

Одсек за музичку педагогију израстао је из Одсека за општу музичку педагогију тако што је овај раздвојен на две главне области: музичку педагогију и музичку теорију. Диференцијација се односи на различито профилисање групе главних предмета која се на овом одсеку везује за солфеђо, методику наставе солфеђа и методику општеобразовне наставе. Група теоријских дисциплина изучава се истим интензитетом као на композицији, дириговању, музикологији и етномузикологији.

Стручни назив који се стиче на крају студија јесте: дипломирани теоретичар уметности музички педагог.

Услови за упис:
1.Завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену музичку школу, положени диференцијални испити
2.Положен испит за проверу склоности и способности

Услов за упис главних предмета зимског семестра више године студија јесу положени сви модули главних предмета претходне године студија.

Сврха студијског програма:
Студијски програм за музичку педагогију образује музичке стручњаке са наглашеним педагошким аспектом. Образује наставни кадар за музичке предмете у општеобразовним школама и наставне предмете солфеђо и теорија музике у школама за основно и средње музичко образовање.

Циљеви студијског програма:
Развој критичког и самокритичког мишљења; примена знања у пракси; развој комуникационих способности са циљем сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; темељно познавање и разумевање музичке педагогије; повезивање и примена знања из различитих педагошких области; решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака; развој вештина и спретности у употреби знања из области музике и музичке педагогије.

Компетенције дипломираних студената:
Стицање знања, способности и вештина неопходних за стручно бављење музичком педагогијом. Стицање општих компетенција, попут способности анализе и синтезе различитих проблема из области музичке педагогије, те утемељења у основном општем познавању педагогије. Стицање системских општих компетенција, међу којима су и способност примене стечених знања, истраживачке вештине и способност учења. Стицање компетенција за рад у специјализованим и општеобразованим установа на основношколском нивоу.

Курикулум:
Курикулум основних академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве.Структура студијског програма обезбеђује око 15% академско-општеобразовних, 20% теоријско- методолошких, 35% научно, односно уметничко-стручних и око 30% стручно-апликативних предмета. Изборни предмети заступљени са са најмање 20% ЕСП бодова. У складу са позитивном традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око две трећине бодова који се стичу током студија односи се на групу главних предмета, који се исказују као научни и опредељују струку. Међутим, у настави главних предмета сједињена су научна, уметничко теоријска, теоријско-методолошка и стручно-апликативна знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености једне од области. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Настава на главном предмету је групна, али је максимално потенциран индивидуализовани приступ сваком студенту.