Композиција

Студијски програм Композиција на дипломским академским студијама је конципиран на начин који обезбеђује остваривање дефинисаних циљева овог студијског програма. Студијски програм Композиција на дипломским академским студијама траје годину дана (два семестра) и поред главног предмета (Композиција са оркестрацијом) садржи обавезне и изборне теоријско-уметничке, стручне и друштвено-хуманистичке предмете. Савладавањем овог студијског програма студент се оспособљава за професионалан композиторски рад и обављање наставе у у основним и средњим општим и стручним школама.

По завршеном програму Композиција на дипломским академским студијама студент стиче звање Дипломирани музички уметник-Мастер.

Упис кандидата на студије врши се на основу Конкурса који расписује Универзитет уметности у Београду, а на предлог Факултета музичке уметности. Да би кандидат конкурисао за упис треба да има завршено основно академско образовање на студијском програму Композиција у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ) са најмањом просечном оценом осам (8) и најмање оценом девет (9) на завршном испиту из предмета Композиција на Основним академским студијама. Поред тога кандидат мора положити пријемни испит.
Садржај пријемног испита дефинисан је Правилником о полагању испита Универзитета уметности у Београду. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, као и са искуставом стеченим у седамдесетогодишњем раду ФМУ (Музичке академије), овај студијски програм структурисан је тако да постоји равнотежа између високо индивидуализоване наставе композиције у систему класа и групне наставе осталих предмета. Сви предмети имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду приближно одговара 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 10 ЕСПБ, а у складу са природом предмета и оптерећењем студента. Стандард 01. Структура студијског програма Укупно шездесет (60) ЕСПБ на овим студијама распоређени су по предметима на следећи начин: двадесет (20) ЕСПБ (33,3%) односе се на главни предмет Композиција са оркестрацијом и на израду завршног уметничког рада. Теоријско-уметнички предмети (Увод у електронску музику или Увод у примењену музику) заступљени су са 5 ЕСПБ (8,3%).
Нарочита пажња посвећена је друштвено хуманистичким предметима, који оспособљавају и квалификују дипломираног студента за рад у области педагогије (Методика теоријске наставе, Методика општег музичког образовања, Италијански језик и Правци и методе педагошких истраживања, односно алтернативно, Методика наставе етномузикологије). Ови предмети заступљени су са 29 ЕСПБ (48,3%). Шест (6) ЕСПБ (10%) остварују се кроз стручну педагошку праксу.
Проценат изборних предмета је усклађен са дефинисаним акредитационим стандардим утврђеним за Поље уметности.
Настава се изводи тако да су у првом семестру студенти недељно оптерећени са 9 часова предавања, 6 часова вежби и 6 часова студијског истраживачког рада, а у другом са 8 часова предавања, 4 часа вежби и 7 часова студијског истраживачког рада. Наставни процес, заснован је на високо индивидуализованом односу наставника и професора и омогућује квалитетан рад, како на савладавању предвиђеног градива, тако и на стварању уметничког дела за симфонијски оркестар што је завршни рад на дипломским студијама из композиције.
Настава из предмета Композиција са оркестрацијом је индивидуална, а настава из других предмета је групна. Сваки наставни предмет има дефинисане услове за упис, по којима се предмети Методика теоријске наставе 2, Методика општег музичког образовања 2 и Италијански језик 2 могу уписати тек након савладаних Методике теоријске наставе 1, односно Методике општег музичког образовања 1, односно Италијанског језика 1. Код других предмета нема предуслова за упис. Студент, поред програмом предвиђених изборних предмета, може уписати и неке од предмета са листе изборних предмета других студијских програма Факултета, који се објављују на почетку сваке школске године и тако стећи више од шездесет (60) ЕСПБ. Студент Дипломских академских студија на студијском програму Композиција са другог Факултета или Академије може наставити студије Дипломских академских студија на студијском програму Композиција на Факултету музичке уметности у Београду.
Одлуку о признавању претходно остварених ЕСПБ доноси Наставно-Уметничко- Научно веће Факултета на предлог Већа одсека. Сврха Дипломских академских студија Композиција је образовање студената за професионално бављење музичким стваралаштвом, односно изградња самосталне уметничке личности која поседује теоријска знања и развијене практичне уметничке способности за делатност у области музичке композиције, чиме доприноси развоју културе и уметности. Студент стиче знања и компетенције за бављење педагошким радом у средњим музичким и општеобразовним школама, у различитим институцијама културе и у медијима и тако стиче компетенције које су друштвено оправдане и корисне за унапређење укупног образовног нивоа становништва. Савладавањем овог програма студент стиче могућност наставка школовања на Докторским студијама на студијском програму Композиција. Студијски програм Дипломске академске студије Композиција у потпуности је у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Циљ студијског програма Композиција на Дипломским академским студијама је оспособљавање студената за композиторско стваралаштво на високом нивоу у области симфонијске, концертантне, вокално-инструменталне и сценске музике са обавезном употребом симфонијског оркестра. Овај студијски програм осмишљен је са циљем постизања високих компетенција у разумевању и примени различитих композиционих техника унутар савремених естетичких и поетичких уметничких концепата уз развој високог степена уметничке индивидуалности и изражајности. Циљ овог студијског програма је и оспособљавање студента за креативну примену стечених знања и вештина у педагошком раду, као и за наставак школовања на уметничким докторским студијама. Наведени циљеви студијског програма Композиција на Дипломским академским студијама у складу су са декларисаним задацима циљевима Факултета музичке уметности и Универзитета уметности у Београду.

Савладавањем студијског програма Композиција на Дипломским академским студијама студент стиче компетенције за:
• обављање самосталне уметничке активности на пољу музичког стваралаштава
• обављање педагошке делатности у основним и средњим стручним и општеобразовним школама на предметима који припадају уметничкој области назначеној у додатку дипломе
• рад у институцијама културе и у медијима
• могућност наставка школовања на докторским уметничким студијама

Студенти стичу следеће опште способности:
• способност прикупљања, анализе и синтезе информација
• способност праћења нових идеја и стваралачке праксе као и способност њиховог критичког развијања
• способност за креативни приступ проблемима, флексибилност и прилагођавање новим и промењеним околностима у раду
• способност комуникације у сарадњи на заједничким пројектима и активностима
• способност јавног представљања свог рада

Студенти стичу следеће предметно-специфичне способности:
• способност уметничког изражавања уз самостално осмишљавање и реализацију сопственог уметничког концепта
• способност стваралачке примене различитих стилова и техника оркестрације
• способност примене аналитичких техника и пракси
• познавање музичко-теоријских дисциплина (Хармонија, Контрапункт, Музички облици итд.) и способност извођења наставе кроз примену стеченог знања
• познавање историје музике и музичких стилова
• познавање основних елемената историје и теорије уметности
• познавање и способност примене дигиталне технологије у музици
• познавање савремених принципа и метода у педагогији
• познавање елемената психологије музике

Курикулум
Курикулум Дипломских академских студија Композиција формиран је тако да задовољи утврђене циљеве, обезбеди остваривање његове сврхе и омогући стицање предвиђених компетенција свршених студената.

Програм чине следећи предмети:
Композиција са оркестрацијом
Израда завршног уметничког рада
Увод у електронску музику
Увод у примењену музику
Методика теоријске наставе I, II
Методика општег музичког образовања I, II
Методика наставе етномузикологије
Правци и методе педагошких истраживања
Италијански језик I, II

Укупно шездесет (60) ЕСПБ на овим студијама распоређени су по предметима на следећи начин: двадесет (20) ЕСПБ (33,3%) односе се на главни предмет Композиција са оркестрацијом и на израду завршног уметничког рада.
Теоријско-уметнички предмети (Увод у електронску музику или Увод у примењену музику) заступљени су са 5 ЕСПБ (8,3%). Нарочита пажња посвећена је друштвено хуманистичким предметима, који оспособљавају и квалификују дипломираног студента за рад у области педагогије (Методика теоријске наставе, Методика општег музичког образовања, Италијански језик и Правци и методе педагошких истраживања, односно алтернативно, Методика наставе етномузикологије). Ови предмети заступљени су са 29 ЕСПБ (48,3%). Шест (6) ЕСПБ (10%) остварују се кроз стручну педагошку праксу. Поред ових предмета, студент може уписати и један или више курсева са ширег списка изборних предмета, и тиме остварити већи број ЕСПБ бодова од прописаног минимума. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Спецификацијом завршног уметничког рада ближе је дефинисан његов садржај, а поступак пријаве, израде и одбране завршног уметничког рада одређен је општим актом Универзитета. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Однос предиспитних и испитнох обавеза прецизиран је сагласно Закону о високом образовању, а однос група предмета као и проценат изборних предмета у складу су са утврђеним акредитационим стандардима за поље уметности.

Наставни процес, заснован је на високо индивидуализованом односу наставника и професора и омогућује квалитетан рад, како на савладавању предвиђеног градива, тако и на стварању уметничког дела за симфонијски оркестар што је завршни рад на мастер академским студијама из композиције. Настава из предмета Композиција са оркестрацијом је индивидуална, а настава из других предмета је групна. Студент мастер академских студија на студијском програму Композиција са другог Факултета или Академије може наставити студије мастер академских студија на студијском програму Композиција на Факултету музичке уметности у Београду. Одлуку о признавању претходно остварених ЕСПБ доноси Наставно-уметничко- научно веће Факултета на предлог Веша шефова одсека.