Извођачке уметности

Студијски програм дипломских академских студија Извођачке уметности припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом.
Студијски програм дипломских академских студија Извођачке уметности састоји се од 20 модула: Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон/Туба, Харфа, Гитара, Оргуље, Чембало, Удараљке и Камерна музика.
Циљ дипломског академског студијског програма Извођачке уметности је формирање музичке личности - високог професионалног нивоа, оспособљене за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса (солистички, камерни, диригентски). Студент по завршетку студијског програма Извођачке уметности стиче компетенције за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, педагошки рад у средњем музичко-извођачком образовању, рад у институцијама културе, као и могућност за наставак школовања на одговарајућим студијским програмима на другом степену студија - специјалистичке академске студије, као и на трећем степену студија – докторске академске студије. Исходи учења су стицање практичних вештина (висок професионални ниво уметничког изражавања, могућност преузимања водеће улоге у ансамблима, продубљење репертоара), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста стилова и извођачке традиције, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је дипломирани музички уметник - мастер, а у додатку дипломи се у зависности од изабраног модула прецизира:
Модул дириговање – диригент
Модул соло певање – соло певач
Модул клавир – пијаниста
Модул виолина – виолиниста
Модул виола – виолиста
Модул виолончело – виолончелиста
Модул контрабас – контрабасиста
Модул флаута – флаутиста
Модул кларинет – кларинетиста
Модул обоа – обоиста
Модул фагот – фаготиста
Модул хорна – хорниста
Модул труба – трубач
Модул тромбон / туба – у зависности од избора инструмента тромбониста или тубиста
Модул оргуље – оргуљаш
Модул чембало – чембалиста
Модул гитара – гитариста
Модул харфа – харфиста
Модул ударљке – перкусиониста
Модул камерна музика – камерни музичар

На студијски програм могу се уписати кандидати који су завршили:
- одговарајуће основне академске уметничке студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова ЕСПБ са просечном оценом најмање 8 и просечном оценом најмање 8.5 из главног предмета.
- одговарајуће дипломске уметничке студије, према старим законима са просечном оценом најмање 8 и просечном оценом најмање 8,5 из главног предмета.

Кандидат искључиво може да упише модул на коме је главни предмет исти као и на претходним студијама, осим за модул камерна музика који могу уписати сви осим диригената. Детаљан поступак уписа на Дипломски студијски програм Извођачке уметности је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.
Студијски програм Извођачке уметности је студијски програм Дипломских академских студија, траје једну годину (два семестра) и структуриран је у обиму од 60 ЕСПБ бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 16 ЕСПБ бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет. Дипломским студијским програмом Извођачке уметности, предвиђена је израда завршног рада у коме студент самосталном припремом и извођењем програма, који је слободно формиран у складу са садржајем предмета, доказује да је остварио основни циљ студијског програма – способност за самостално бављење уметничком активношћу. Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке (3-5 предмета – 28-38 ЕСПБ бода, у зависности од модула), теоријско уметничке (3-4 предмета – 18-28 ЕСПБ бода) и друштвено хуманистичке (2 предмета – 4-8 ЕСПБ бодова). Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања на основним академским студијама. Главни предмет је двосеместралан, док се већина осталих предмета изводи кроз два модула, структурираних кроз оба семестра. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.

Изборност предмета на студијском програму Извођачке уметности суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
- Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента.
- Студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.

Поред ове суштинске изборности, на студијском програму Извођачке уметности постоји најмање по једна изборна позиција (Италијански језик или Психологија музичке даровитости, Хор или Оркестар, Камерна музика или Оперски студио) у сваком семестру, укупне заступљености са 4-10 ЕСПБ (6,66% - 16,66%), на коју се додају кредити завршног рада 16 ЕСПБ (26,66%). Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет, осим на модулу камерна музика), групна (камерна музика – као главни и као упоредни предмет, клавир – упоредни предмет, ренесансна харфа, методика наставе соло певања, методика наставе гудачких инструмената, и вежбе из оперског студија и методике наставе камерне музике) и колективна (сви остали предмети).
Избор предмета из других студијских програма на Факултету није предвиђен студијским програмом Извођачке уметности, као ни прелазак са других студијских програма из сродних области.

Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета није дозвољен.

Сврха дипломског академског студијског програма Извођачке уметности је формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљеног за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса (солистичког, у камерним ансамблима и оркестрима, диригентског). Студент по заврштеку студијског програма Извођачке уметности стиче компетенције за педагошки рад у средњем образовању. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (специјалистичке академске студије), и на трећем степену студија (докторске академске студије).

У зависности од уписаног модула могућност за наставак школовања је следећа:
Модул дириговање – специјалистичке академске студије дириговање и докторске академске студије дириговање, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул соло певање – специјалистичке академске студије соло певање и камерна музика и докторске академске студије соло певање и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул клавир – специјалистичке академске студије клавир и камерна музика и докторске академске студије клавир и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул виолина – специјалистичке академске студије виолина и камерна музика и докторске академске студије виолина и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул виола – специјалистичке академске студије виола и камерна музика и докторске академске студије виола и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул виолончело – специјалистичке академске студије виолончело и камерна музика и докторске академске студије виолончело и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул контрабас – специјалистичке академске студије контрабас и камерна музика и докторске академске студије контрабас и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул флаута – специјалистичке академске студије флаута и камерна музика и докторске академске студије флаута и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул кларинет – специјалистичке академске студије кларинет и камерна музика и докторске академске студије кларинет и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул обоа – специјалистичке академске студије обоа и камерна музика и докторске академске студије обоа и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул фагот – специјалистичке академске студије фагот и камерна музика и докторске академске студије фагот и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул хорна – специјалистичке академске студије хорна и камерна музика и докторске академске студије хорна и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул труба – специјалистичке академске студије труба и камерна музика и докторске академске студије труба и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул тромбон / туба – специјалистичке академске студије тромбон / туба и камерна музика и докторске академске студије тромбон / туба и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул оргуље – специјалистичке академске студије оргуље и камерна музика и докторске академске студије оргуље и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул чембало – специјалистичке академске студије чембало и камерна музика и докторске академске студије чембало и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул харфа – специјалистичке академске студије харфа и камерна музика и докторске академске студије харфа и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул удараљке – специјалистичке академске студије удараљке и камерна музика и докторске академске студије удараљке и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул гитара – специјалистичке академске студије гитара и камерна музика и докторске академске студије гитара и камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул камерна музика – специјалистичке академске студије камерна музика, докторске академске студије камерна музика, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Сврха студијског програма Извођачке уметности је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Циљеви дипломског академског студијског програма Извођачке уметности проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
- Ауторитативно владати општим и уско стручним академским знањима и вештинама, и бити високо мотивисани да стечена знања примењују у разним контекстима, извођачком, образовном и опште културном.
- Бити оспособљени за рад у области образовања, са посебним аспектом на процес наставног рада у средњим музичким школама.
- Самостално, практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
- Даље развијати креативне, интелектуалне и уметничке способности кроз наставак школовања и усавршавања, или кроз даљи континуирани самостални развој на њиховом индивидуалном унапређивању.

Циљеви студијског програма Извођачке уметности су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Студенти на дипломском академском студијском програму Извођачке уметности стичу следеће компетенције које проистичу из специфичних предмета у зависности од изабраног модула:
- За самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, укључујући и водећу улогу у ансамблима као и дириговање ансамблима (главни предмет, камерна музика, хор, оркестар, ренесансна харфа, генералбас и импровизација, оперски студио, завршни рад)
- За педагошки и креативан рад у средњим школама, у складу са додатком дипломе (главни предмет, камерна музика, анализа интерпретације музичког дела, методика наставе главног предмета, методика теоријске наставе, историја вокалне уметности, историја гитаре, познавање литературе, италијански језик, психологија музичке даровитости, клавир – упоредни предмет, стручна пракса)
- За рад у институцијама културе (компетенције произлазе из целокупног студијског програма)
- За могућност наставка школовања на другом степену студија (специјалистичке академске студије) и на трећем степену студија (докторске академске студије) на студијским програмима у зависности од изабраног модула.

У зависности од изабраног модула студент може да стекне следеће практичне исходе учења (засноване на вештинама):
- Вештине уметничког изражавања – висок професионални ниво способности за креирање, реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата
- Репертоарске вештине –продубљење репертоара у оквиру одређене уже области
- Вештине свирања у ансамблима – могућност преузимања водеће улоге у ансамблу
- Вештине дириговања ансамблима
- Вештине вежбања, проба, читања, слушања, стварања и репродукције – усавршавање у оним областима у којима су уочене релативне слабости

У зависности од изабраног модула студент може да стекне следеће теоријске исходе учења (засноване на знању):
- Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – свеобухватно знање о репертоару главног предмета
- Познавање и разумевање контекста
- самостално развијање знања студената на начине који би били релевантни за ужу област у којој се специјализују
- на основу познавања музичких стилова и с њима повезаних извођачких традиција, студенти треба да буду у стању да развију, представе односно демонстрирају програме који су кохерентни и који одговарају различитим извођачким контекстима
- по завршетку студија студенти треба да имају дубоко разумевање повезаности практичних и теоријских студија и да стекну осећај како да користе то знање да би оснажили сопствени уметнички развој

Генерички исходи који студент може да стекне:
- Самосталност
- могућност потпуно самосталног учења
- организовано извршавање обимнијих и комплексних задатака
- Психолошко разумевање
- самопоуздање и искуство у коришћењу свог психолошког разумевања у разноврсним ситуацијама.
- потпуно интернализовање своје критичку самосвести
- Вештине комуникације
- иницирање заједничких пројеката или активности и сарадња с другима
- вештине руковођења, тимског рада, договора и организације
- повезивање с другим особама у разноврсним културним контекстима
- представљање комплексног рада у приступачном облику

Курикулум дипломских академских студија

Извођачке уметности формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Узевши у обзир да је основни циљ студијског програма стицање уско стручних знања, високог нивоа, из области извођаштва, главном предмету, као и завршном раду, који доказује оспособљеност студента за самостално бављење уметничком извођачком делатношћу, додељено је око 40-50% ЕСПБ бодова. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено- хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Споредни предмети су, сходно томе, опредељени у теоријско-уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања. На Факултету музичке уметности, као и на другим високим музичким школама, постоји неколико група предмета: главни предмет, предмети струке (камерна музика, оперски студио, хор, оркестар, анализа интерпретације музичког дела, ренесансна харфа, методика наставе главног предмета), општи предмети (италијански језик, психологија музичке даровитости, историја вокалне уметности, историја гитаре, методика теоријске наставе), стручна пракса и израда завшног рада.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, могућности за даљи наставак школовања, стицања дипломе и начина студирања. Студијски програм Извођачке уметности траје једну годину и подељен је у два семестра. Минималан фонд часова активне наставе недељно на првој години је 20. Од тога 10 часова активне наставе додељено је студијском истраживачком раду, који у свом садржају обухвата области свих предмета на студијском програму. Активна настава се састоји од часова предавања и вежби. Сви предмети осим главног, су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСПБ бодова. Комплетан дипломски студијски програм Извођачке уметности доноси студенту 60 ЕСПБ бодова.

Настава на студијском програму Извођачке уметности се изводи на следећим групама предмета:
1) Уметнички (28 – 38 ЕСПБ, 46,67 – 63,33%, у зависности од модула)
- Главни предмет, Хор, Оркестар, Камерна музика, Оперски студио, Ренесансна харфа, Клавир – упоредни предмет, Завршни рад

2) Теоријско уметнички (18 – 28 ЕСПБ, 30,00 – 46,67%)
- Анализа интерпретације музичког дела, Методика наставе главног предмета, Методика теоријске наставе, Историја гитаре, Познавање литературе, Генералбас и импровизација, Студијски истраживачки рад, Стручна пракса

3) Друштвено хуманистички (4 – 8 ЕСПБ, 6,67 – 13,33%)
- Историја вокалне уметности, Италијански језик, Психологија музичке даровитости Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе
1) Индивидуална
- главни предмет (осим на модулу камерна музика)
2) Групна
- Камерна музика (група до 5 студената), Клавир – упоредни предмет (5), Ренесансна харфа (5), Методика наставе соло певања (10), Методика наставе гудачких инструмената (15), Оперски студио (вежбе 3), Методика наставе камерне музике (вежбе 15)
3) Колективна
- Хор (група до 300), Оркестар (300), Анализа интерпретације музичког дела (30), Оперски студио (предавања 25), Методика наставе осталих главних предмета (предавања 25-30), Методика теоријске наставе (предавања 50, вежбе 25), Историја вокалне уметности (300), Историја гитаре (30), Познавање литературе (30), Генералбас и импровизација (30), Италијански језик (300), Психологија музичке даровитости (300)

Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета, као и кроз слободан избор теме завршног рада у оквиру детаљних садржаја предмета, што омогућава поступан развој могућности и способности студента. Програмски захтеви адекватни су техничко- интерпретативном развоју сваког појединца и одражавају уметничке и психолошке аспекте његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.
Изборни предмети на студијском програму Извођачке уметности су заступљени са 4 – 10 ЕСПБ. Када се на то додају кредити завршног рада, укупан број изборних ЕСПБ износи 20-26, што представља 33,33 – 43,33% укупног броја ЕСПБ студијског програма Извођачке уметности.

На Дипломском студијском програму Извођачке уметности постоје следеће изборне позиције у зависности од модула:
- избор између италијанског језика и психологије музичке даровитости (сви модули осим соло певања)
- избор између камерне музике и оперског студија (модул соло певање)
- избор између хора и оркестра (модул камерна музика)

Дипломски студијски програм Извођачке уметности подразумева и израду завршног рада, који студент самостално припрема. Тема завршног рада је по слободном избору студента, али у складу са садржајем предмета завршни рад. Одбраном завршног рада, студент доказује да је остварио основни циљ студијског програма Извођачке уметности, способност за самосталним бављењем извођачком делатношћу. Специфичност наставе на овом студијском програму је то да часове предмета Хор, Оркестар, Оперски студио и Камерна музика, због садржаја и природе предмета слушају студенти свих година и нивоа студија заједно.