Изборно веће

Изборно веће чине наставници и уметнички сарадници (сва звања) који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, при чему Изборно веће из става 1. тачка 1. овог члана чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира. (Статут ФМУ, Члан 35)