Етномузикологија

Студијски програм за етномузикологију и етнокореологију има за циљ да оспособи студенте за научно и практично деловање како у образовним, тако и у културним институцијама (радио, телевизија, културноуметничка друштва...). На ФМУ предмет етномузикологија се јавља као главни, на истоименом одсеку, као и упоредни на одсецима за музикологију, композицију и теорију. Уз етномузикологију, посебна пажња на одсеку се посвећује и предмету етнокореологија.

Стручни назив који се стиче на крају студија јесте: дипломирани теоретичар уметности - етномузиколог.

Услови за упис:
1. Завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. Положен испит за проверу склоности и способности

Услов за упис главног предмета зимског семестра више године студија јесу положени сви модули главног предмета претходне године студија.

Циљеви студијског програма:
Циљ студијског програма јесте стицање способности за самосталан теоријски и практични рад.

Компетенције дипломираних студената:
Компетенције свршених студената се односе како на ускостручну област етномузикологије- етнокореологије, тако и на области које је студент савладао у оквиру других предмета као што су: солфеђо, хармонија, контрапункт, музички инструменти. Тако је он квалификован за рад у разним институцијама, како оним образовним (општеобразовне школе, музичке школе), тако и у другим културним институцијама.

Курикулум:
Курикулум основних академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује око 15% академско-општеобразовних, 20% теоријско- методолошких, 35% научно, односно уметничко-стручних и око 30% стручно-апликативних предмета. Изборни предмети заступљени са са најмање 20% ЕСПбодова. У складу са позитивном традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око две трећине бодова који се стичу током студија односи се на групу главних предмета, који се исказују као научни и опредељују струку. Међутим, у настави главног предмета сједињена су научна, уметничко теоријска, теоријско-методолошка и стручно-апликативна знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености једне од области. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима,знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Настава на главном предмету је групна, али је максимално потенциран индивидуализовани приступ сваком студенту.