Композиција

Студијски програм Композиција на докторским академским студијама конципиран је на начин који обезбеђује остваривање дефинисаних циљева овог студијског програма. Овај програм осмишљен је са циљем да заокружи образовни процес студијских програма на основним и дипломским академским студијама композиције, са којима представља усклађену целину. На овим студијама остварује се укупно 180 ЕСП. На претходним нивоима Студијског програма композиција остварено је 300 ЕСП (240 на Основним академским студијама и 60 на Дипломским академским студијама.
Одбраном докторског уметничког пријекта кандидат стиче стручни назив Доктор уметности – музика и извођачке уметности.
Студијски програм Композиција на докторским академским студијама траје три године (шест семестара) и поред главног предмета (Композиција) садржи обавезне и изборне теоријско- уметничке, стручне и друштвено-хуманистичке предмете.
Сви предмети имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду приближно одговара 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 5 до 35 ЕСП (Композиција, главни предмет), а у складу са природом предмета и оптерећењем студента. Студијски програм Композиција завршава се одбраном Докторског уметничког пројекта чија је вредност 30 ЕСП уз 20 ЕСП, које кандидат остварује кроз Студијски истраживачки рад везан за израду Докторског уметничког пројекта.
Укупно 180 ЕСП на овим студијама распоређени су по предметима на следећи начин: 70 ЕСП односе се на главни предмет Композиција 1 и Композиција 2, а 20 + 30 ЕСП на студијски истраживачки рад везан за израду докторског пројекта и на израду докторског уметничког дела. Теоријско-уметнички предмети (Примењена музика, Оркестрација Електронска музика, Употреба компјутера у музици, и Вишемедијска уметност) заступљени су са по 10 ЕСП годишње, а Анализа савремене музике са 15 ЕСП годишње. Друштвено хуманистички предмети (Методе уметничког истраживања, Естетика, поетика и стилистика савремене музике), који омогућују студенту дубље теоријско разумевање савременог стваралаштва, заступњени су са по 10 ЕСП годишње, док се на предмету Техника писања научног и теоријског рада остварује 5 ЕСП. Поред ових предмета, студент може уписати и један или више курсева са ширег списка изборних предмета, и тиме остварити већи број ЕСП бодова од прописаног минимума.

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су положили пријемни испит и завршили:
•дипломске уметничке академске студије – мастер, односно стекли 300 ЕСПБ бодова, са просечномоценом 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског / завршног испита.
•дипломске уметничке студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8, 5 и оценом најмање 9 из дипломског / завршног испита.

Изузетно, лицима која не испуњавају услове за упис на докторске уметничке студије, а који се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског / завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Садржај пријемног испита дефинисан је Правилником о полагању испита Универзитета уметности у Београду.
Студент Докторских академских студија на студијском програму Композиција са другог Факултета или Академије може наставити студије на Докторских академских студија на студијском програму Композиција на Факултету музичке уметности у Београду. Одлуку о признавању претходно остварених ЕСП доноси Наставно-Уметничко- Научно веће Факултета на предлог Већа одсека.

Циљ студијског програма Композиција на докторским академским студијама је оспособљавање студената за композиторско стваралаштво на највишем нивоу у области камерне, симфонијске, концертантне, вокално-инструменталне, електро-акустичке и сценске музике.